©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

-  : : »  .   . «. ]  : [ 48 - Müxt r kinci n r b dilind n t rcüm ed n lixan Musayev


-

 :

:»

 .

  .«.

]

 :[

48. 

Nom n ibn B ir  r vay t edir ki, m n Pey mb rin  bel  dediyini e itdim:

“Halal da b llidir, haram da. Bunlar n aras nda (halal yaxud haram oldu u

lli olmayan b zi)  übh li  eyl r vard r ki, çox insanlar bunu bilm zl r. Kim

1

 “Lo man” sur si, 34.hih  l-Buxari

man kitab .

22

übh li  eyl rd n ç kins , dinini v  namusunu qorumu  olar. Kim  übh li  ey- dalsa, (mal-qaras ) qoru un k nar nda otaran çoban kimi, çox keçm z

qoru a dü r. Bilin ki, h r bir hökmdar n qoru u vard r. Bilin ki, Allah n yer

üzünd ki qoru u haram buyurdu u  eyl rdir. Diqq t edin! B

nd  bir  t

parças  vard r. 

r o yax  olarsa, bütün b

n yax  olar, yox 

r korlanar-

sa, bütün b

n korlanar. Bilin ki, o ( t parças ) q lbdir.” ( l-Buxari, 52)36-c  f sil. Q nim tin bebirini verm k imandand r

 :-

 :

:»

«

 . .

:

»« .

 .

 . .

:

»«

 .

 .:

»

« .

 .

 .:

»

«.]

 :

[49. 

bn Abbas

 r vay t edir ki, Abdul-Qeys (q bil sinin) nümay nd ri Pey-

mb rin  yan na g ldikd  o: “Siz kiml rd nsiniz?”– dey  soru du. Onlar:

“Rabiy'a (q bil sind nik)”– dey  cavab verdil r. (Pey mb r ) buyurdu:

“Xo  g lmi siniz! Allah sizi utand rmas n, pe man el

sin!” Onlar dedil r:

“Ya R sulullah! Biz s nin yan na yaln z haram ayda g  bilirik. S ninl  bizim

aram zda Mudar q bil sinin kafirl ri vard r. Odur ki, biz  (haqq  batild n

ay rd ed n) b lli bir  ey  mr et ki, onu gerid  qalanlar

za x


r ver k, onun

say sind  C nn  gir k.” Onlar Pey mb rd n  içkil r bar

 d  soru du-

lar. Pey mb r   onlara  dörd   eyi   mr  etdi,  dörd   eyi  qada an  etdi.  Onlara

k Allaha iman g tirm yi  mr etdikd n sonra soru du: “Bilirsinizmi, T k

Allaha iman g tirm k n  dem kdir?” Onlar: “Allah v  Onun r sulu daha yax

bilir!”– dedil r. Pey mb r  buyurdu: “(Bu) –  riki olmayan T k Allahdan

ba qa (ibad  haqq  olan) heç bir m budun olmad na v  Muh mm din

Onun elçisi oldu una  had t verm k, namaz q lmaq, z kat verm k, Ramazan

orucunu tutmaq v  q nim tl rd n be

 birini (xüms

1

) verm yinizdir.” (Pey-mb r )  onlara  dörd   eyi  –  h nt mi

2

, dubban3

, n qiri


4

 v  müz ff ti (yaxud

müq yy ri)

5

 qada an etdi. Sonra dedi: “Buyurduqlar yadda saxlay n v

bunlar  özünüzd n sonra g nl

 x

r verin.” ( l-Buxari, 53)1

 Xüms – h rbi q nim tl rin be

 bir hiss si. Bu bir hiss  yen  d  be  hiss

 bölünür v  sonra onun

be

 bir hiss si müs lman hökmdar n  lind  qal r, qalan be dörd hiss  is  Quran bölgüsün  uy un

olaraq Muh mm d Pey mb rin  qohumlar  – Ha imin zürriyy ti, yetiml r, kas blar v  ehtiyac içind

olan müsafirl r aras nda paylan r.

2

 H nt m – t rkibin  yun v  qan qat lm  gild n düz ldilmi  ya l r ngli cürd k.  vv ll r bu cür qab-larda  rab saxlayard lar.

3

 Dubba –  rab saxlamaq üçün qurudulmu  boran dan düz ldilmi  qab.4

 N qir –  rab saxlamaq üçün içi oyulmu  xurma kötüyünd n düz ldilmi  qab.

5

 Müz ff t, yaxud müq yy r –  rab saxlamaq üçün yanlar  qatranla malalanm  qab.23

37-ci f sil. ll rin ancaqniyy  gör  mötr say lacabar varid olan h dis

:-

:

»«

]

 :[

50. 

Öm r ibn X ttab  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “

ll r ancaq

niyy tl  gör dir. H r k

 d  yaln z niyy t etdiyi  ey qalacaqd r. Kimin hic-

ti Allah v  Onun elçisi üçündürs , onun hicr ti Allah v  Onun elçisi üçün-

dür. Kimin d  hicr ti  ld  ed

yi dünya (mal ndan) v  ya evl

yi qad n-

dan ötrüdürs , onun hicr ti hicr t etdiyi  ey  aiddir.” ( l-Buxari, 54)

-

:

»«.

]

 :[

51.

bu M sud  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Bir adam savab

(yaln z Allahdan) umaraq var ndan ail sin  x rcl

, bu onun üçün s

olar.” ( l-Buxari, 55)

38-ci f sil.Pey mb rin : «Dinsih tdir!»– sözü

: :-

 :

.]

 :

[52.

rir ibn Abdullah  l-B

li  r vay t edir ki, m n namaz q laca ma, z kat

ver


yim  v  h r bir müs lmana n sih t ed

yim  dair Pey mb

 bey t

etdim. ( l-Buxari, 57)-

 :

 . .

.

] :

[

53.

rir ibn Abdullah  l-B

li  r vay t edir ki, m n Pey mb rin  yan na g -

lib dedim: “ slamda sabit qalaca ma dair s

 bey t edir m.” Pey mb r :

“H r bir müs lmana n sih t etm lis n”– dey  qar ma  rt qoydu. M n buna

da bey t etdim. ( l-Buxari, 58)hih  l-Buxari

Elm kitab .

243 – Elm kitab1-ci f sil. Elmin f zil ti

 :-

 :

] :

[

54.

bu Hureyra  r vay t edir ki, bir d  Pey mb r  camaatla söhb t ed rk n

bir b


vi g lib: “Qiyam t n  zaman qopacaq?” dey  soru du.” Pey mb r

is  söhb tin  davam etdi. Oradak lardan kimisi: “O, (bu b

vinin) sözünü

itdi, lakin bu onun xo una g lm di”– dedi, kimisi d : “Xeyr, o e itm di”– de-

di. N hay t, o, söhb tini bitirdikd n sonra: “Qiyam t bar

 soru an adam ha-

radad r?”– dey  soru du. (B

vi): “M n buradayam, ya R sulullah!”– dey

cavab verdi. Pey mb r  buyurdu: “ man t itiril

yi zaman Qiyam ti göz-

.” (B

vi): “ man t nec  itirilk?”– dey  soru du. Pey mb r  buyurdu:

i, ona layiq olmayan adama tap rd qda Qiyam ti gözl .” ( l-Buxari, 59)2-ci f sil. Elmi çatd rmaqqs dil  s sini qald ran adam

 :-

 :

.]

:

[55. 

Abdullah ibn Amr

 r vay t edir ki, s rd  oldu umuz zaman Pey m-

r  bizd n geri qald , sonra da namaz n vaxt n ç xma na az qalm  g lib

biz  çatd . (Namaz n vaxt  ç xacaqd  dey ,) biz d st maz al b ayaqlar

za m sh

etm


 ba lad q. Pey mb r  (bunu görc k) uca s sl  iki v  ya üç d  bel

buyurdu: “At

 gir n topuqlar n vay hal na!” ( l-Buxari, 60)

3-cü f sil.  mam n öz havadar-lar na onlar n biliyini yoxlamaqqs dil  sual verm si

 :-

:

:.

]

 :[

25

56. 

bn Öm r

 r vay t edir ki, bir gün Pey mb r  dedi: “A aclar iç risind

el  bir a ac vard r ki, onun yarpa  tökülmür v  o, müs lmana b nz yir. Deyin

görüm, o n dir?” Camaat vadil rd  bit n a aclar  sadalama a ba lad .

bn Öm r

 dedi: “M n onun xurma a ac  oldu unu dü ündüm, lakin(bunu dem

) utand m. Sonra camaat: “Söyl  gör k, o n dir, ya R sulullah?”–

dey  soru dular. Pey mb r : “Bu, xurma a ac r”– dedi.” ( l-Buxari, 61)

4-cü f sil. H dis alimininhüzurunda oxumaq v  ya

(h disi)

 ona  rz etm k

:-

 :

.]

 :

[57.

s  r vay t edir ki, biz Pey mb rl

 birg  m scidd  oturdu umuz za-

man bir ki i d

nin üstünd  oraya yax nla . Ki i d

ni m scidd  dizi üst

çökdürdükd n sonra onu buxovlad , sonra da: “Hans z Muh mm ddir?”–

dey  soru du. Bu vaxt Pey mb r

shab rin aras nda söyk nib oturmu -

du. Biz: “(Axtard n adam) söyk nib oturan bu a

niz ki idir”– dedik. (Ki i):

“Ey Abdul-Mutt libin o lu!”– dey  müraci t etdi. Pey mb r : “S ni e idi-

m”– dey  buyurdu. (Ki i) dedi: “M n s nd n (b zi  eyl r) soru aca am v

 çox ç tin suallar ver

m. Odur ki, m

 ac n tutmas n.” Pey mb r

 ona: “A na g ni soru ”– dey  buyurdu. (Ki i) dedi: “S ni and verir m s -

nin v  s nd n  vv lkil rin R bbin , (de görüm) s ni bütün insanlara Allahm

(elçi) gönd rdi?” (Pey mb r ): “Allah ( ahiddir ki,) bel dir!”– dey  buyur-

du. (Ki i) dedi: “S ni and verir m Allaha, (de görüm) gec  v  gündüz be  vaxt

namaz q lma

 s

 Allahm mr etdi?” (Pey mb r ): “Allah ( ahiddirki,) bel dir!”– dey  buyurdu. (Ki i) dedi: “S ni and verir m Allaha, (de görüm)

ilin bu (b lli) ay nda oruc tutma

 s

 Allahm mr etdi?” (Pey mb r ):“Allah ( ahiddir ki,) bel dir!”– dey  buyurdu. (Ki i) dedi: “S ni and verir m

Allaha, (de görüm) varl lar

zdan s

 al b kas blarza payla rma

 Allahm mr etdi?” (Pey mb r ): “Allah ( ahiddir ki,) bel dir!”– dey

buyurdu. (Ki i) dedi: “M n s nin g tirdiyin  iman g tirdim, m n qövmümün

nin yan na gönd rdiyi elçisiy m, m n S 'd ibn B kr o ullar n qarda  – Di-

mam ibn S

m.” ( l-Buxari, 63)hih  l-Buxari

Elm kitab .

26

-

 :

 . :

] .


 :

[

58. 

bn Abbas

 r vay t edir ki, Allah n elçisi  bir ki iy  m ktub verib onu

hreynin hökmdar na çatd rma

mr etdi. B hreynin hökmdar  da onu Xos-

rova t slim etdi. (Xosrov) m ktubu oxuduqdan sonra onu c q-c q etdi.

(H disin ravil rind n olan  bn  ihab) deyir ki, z nnimc  S id ibn  l-Mu-

seyyib demi dir: “Allah n elçisi  onlara: “C q-c q olsunlar”– dey  b ddua

etdi.” ( l-Buxari, 64)

-

:

.]

 :

[59.

s ibn Malik  r vay t edir ki, Pey mb r  m ktub yazd rd  v  ya yazd r-

maq ist di. Ona: “O (hökmdarlar) möhürsüz m ktublar  oxumurlar”– deyildi.

Buna gör  d  o, üstünd : “Muh mm d R sulullah” sözü h kk edilmi  gümü

üzük düz ltdirdi. Bu üzüyün Pey mb rin

lind  iz qoymu  b yazl  h

 gözl rim önünd dir. ( l-Buxari, 65)

-

:

»«.

]

 :[

60.

bu Vaqid  l-Leysi  r vay t edir ki, Pey mb r  camaatla birlikd  m scid-

 oturark n, (oraya) üç n r g ldi.  kisi Pey mb

 t

f yön ldi, biri isb getdi. O iki n r Pey mb rin  yan nda dayand . Onlardan birisi dövr

vurub oturmu  camaat n aras nda bo  yer görüb orada  yl di. O birisi d  on-

lar n arxa t find yl di. Üçüncüsü is  üz çevirib getdi. Pey mb r  söhb -

tini bitirdikd n sonra dedi: “Bu üç n r bar

 siz  x

r verimmi? Onlardanbiri Allaha s nd , Allah da ona s nacaq verdi. Dig ri utand , Allah da ondan

utand . Üçüncüsün  g ldikd  is , o, üz dönd rdi, Allah da ondan üz dönd r-

di.” ( l-Buxari, 66)

5-ci f sil. Pey mb rin :«Bn, özün 

 (h dis) 

vay tedilmi  k s, 

(bilavasit )

 e id nsd n yax  qavray r»– sözü

 ::-:

»

« .

:

»«

 .

:»

27

«

 .:

»

« .

:

»  .

«.

] :

[

61.

bu B kr

 r vay t edir ki, Pey mb r  (vida h ccind ) dsin  mindi. Bir

r d


nin ovsar ndan (yaxud noxtas ndan tutmu du). Pey mb r : “Bu,

hans  gündür?”– dey  soru du. Biz susduq, h tta onun ba qa bir ad dey

yini

nn etdik. O dedi: “Mr (bu gün) qurban günü deyilmi?” Biz: “B li!”– dey

cavab verdik. Pey mb r : “Bu, hans  ayd r?”– dey  soru du. Biz susduq, h t-

ta, onun ba qa bir ad dey

yini güman etdik. O dedi: “M

r (bu ay) zülhicc

ay  deyilmi?” Biz: “B li!”– dey  cavab verdik. O buyurdu: “Sizin qan z, mal -

z v  namusunuz, bu ay z da v  bu 

riniz d , bu gününüzün haraml

kimi bir-biriniz  haramd r. Qoy burada olanlar (e itdikl rini) aram zda olma-

yanlara t bli  etsinl r. Ola bilsin ki, burada olan k s (bunu) daha yax  qavra-

yan bir kims

 çatd rs n.” ( l-Buxari, 67)6-c  f sil. Pey mb r

sha-


ri)

 qaçmas nlar dey , onlarayaln z münasib gördükd  öyüd-sih t ed r v  elm öyrrdi

:-

 :

.]

 :

[62. 

bn M sud  r vay t edir ki, (söyl dikl ri) bizi üzm sin dey , Pey mb r

biz  (yaln z münasib) günl rd  öyüd-n sih t ed rdi. ( l-Buxari, 68)-

:

»«.

]

 :[

63.

s  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Asanla

n, ç tinl dirm -

yin. Müjd yin, nifr t oyatmay n.” ( l-Buxari, 69)7-ci f sil. Allah kim  xeyirsib etm k ist, ona diniba a düyi müy ss r ed r

:-

:

:»

«.

] :

[

64. 

Müaviy

 r vay t edir ki, m n Pey mb rin  bel  dediyini e itdim: “Allah

kim  xeyir n sib etm k ist

, ona dini ba a dü

yi müy ss r ed r. M n yal-

z payla

ram. Ver n is  Allahd r. Bu ümm tin (bir qismi) Allah n  mri g -linc

 q

r (Qiyam t qopanad k) Allah n dini üz rind  sabit qalacaq v  be-rin  müxalif olanlar onlara heç bir z

r ver  bilm

kl r.” ( l-Buxari, 71)

hih  l-Buxari

Elm kitab .

28

8-ci f sil.Elmi d rind n bilm k

 :-

 :

»«

 .

»«.

]

 :[

65. 

bn Öm r

 r vay t edir ki, biz Pey mb rin  yan nda ik n (oraya) xurma

ac n öz yi g tirildi v  Pey mb r : “A aclar iç risind  el  bir a ac vard r

ki, onun m

li müs lman n m

lin  b nz yir”– dedi. M n, o xurma a ac r

dem k  ist dim,  lakin  baxd m  ki,  orada  oturanlar n   n  kiçiyi  m

m  v   buna

gör  d  susdum. Pey mb r : “Bu, xurma a ac r”– dedi. ( l-Buxari, 72)

9-cu f sil.Elm v  hikm t 

(b

 edilmi


)

 qibt  etm k

:-

 :

»«.

]

 :[

66. 

Abdullah ibn M sud  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Yaln z iki n -

 h

d aparmaq olar: o adama ki, Allah ona var-dövl t vermi , o da bu var-dövl td n haqq yolda x rcl mi dir; bir d  o adama ki, Allah ona hikm t b

 et-


mi , o da bununla hökm etmi  v  bunu ba qalar na öyr tmi dir.” ( l-Buxari, 73)

10-cu f sil.Pey mb rin : «Allah m, onaKitab  öyr t»– sözü

: :-

:

:»

«.

] :

[

67. 

bn Abbas

 r vay t edir ki, Pey mb r  m ni ba na bas b dedi: “Alla-

m, ona Kitab

1

 öyr t!” ( l-Buxari, 75)11-ci f sil.Uça n neç  ya ndan e itdiyi

(h disl r)

 m qbul say la bil r

:-

:

.]

 :

[1

 Y ni Quran .29

68. 

bn Abbas

 r vay t edir ki, Pey mb r  Minada

1

 (camaata) sütr siz2

 halda


namaz q ld rark n m n di i e yin üstünd  oraya yax nla m. O vaxt m n

art q h ddi-bülu a çatm

m. M n (e yin üstünd ) c rg rd n birinin önün-

n keçdim, (sonra da) e yi otlama a buraxd m. Özüm is  c rg

 daxil ol-

dum. Bu (h

tim ) gör  heç k s m

 irad tutmad . ( l-Buxari, 76)-

.

] :

[

69. 

Mahmud ibn Rabi  demi dir: “Be  ya mda ik n Pey mb rin  su qab ndan

(a na su al b) üzüm  püskürtdüyünü yad mda saxlam am. ( l-Buxari, 77)

12-ci f sil.Elm öyrn v  ba qalar naöyrn kims nin f zil ti

:-

:

»«

.

]:

[

70.

bu Musa  r vay t edir ki, Pey mb r  bel  demi dir: “Allah n m nim va-

sit ml  gönd rdiyi do ru yol göst ricisi v  elm, torpa a dü n bol ya mura

nz yir. Bu torpa n bir qismi münbit oldu undan, suyu can na ç kib növb -

növ bitkil r v  çoxlu otlar yeti dirir; bir qismi d  quru oldu undan, suyu üs-

tünd  saxlay r v  Allah da onunla insanlar  faydaland r. Onlar bu sudan içir,

üst lik heyvanlar  v

kin sah rini d  sulay rlar; bu ya

n dü düyü el

bir yer d  vard r ki, ora hamar oldu undan, n  suyu (üstünd ) saxlay r, n  d

bir bitki yeti dirir. Bu, Allah n dinini d rk ed n, Allah n m nim vasit ml  gön-

rdiyind n faydalanan, elm öyr

n v  (bunu ba qalar na) öyr

n kims  il ,

buna t f ba

 bel  qald rmayan v  Allah n m nim vasit ml  gönd rdiyi

do ru yol göst ricisini q bul etm

n kims nin m

lidir.” ( l-Buxari, 79)13-cü f sil.Elmin aradan qald lmas  vcahilliyin meydana ç xmas

:-

 :

»«.

]

 :[

1

 Mina – M kk  yax nl ndak  vadidir.2

 Namaz q ld qda qar ya qoyulan, hündürlüyü d  t qrib n dirs k boyda olan a ac v  ya ona b nz r

ya sütr  adlan r.

hih  l-Buxari

Elm kitab .

30

71.

s  r vay t edir ki, Pey mb r  bel  demi dir: “Elmin aradan qald lma-

, cahilliyin kök atmas ,  rab n (çox) içilm si v  zinakarl n yay lmas  Qiya-

t Saat n  lam tl rind ndir.” ( l-Buxari, 80)-

 :

»«.

]

 :[

72.

s  bel  demi dir: “Siz  el  bir h dis dan aca am ki, m nd n sonra heç

bir kims  onu siz  r vay t etm

kdir. M n Pey mb rin  bel  dediyini

itdim: “Elmin azalmas , cahilliyin meydana ç xmas , zinakarl n yay lmas

lli qad na bir ki i dü

k q

r qad nlar n çoxal b ki il rin is  azalmasQiyam t Saat n  lam tl rind ndir.” ( l-Buxari, 81)

14-cü f sil. Elmin f zil ti

 :-

 :

»«

 .

:»

«

.]

 :

[73. 

bn Öm r

 r vay t edir ki, m n Pey mb rin  bel  dediyini e itdim:

“Yuxuda (gördüm ki,) m

 bir cam süd g tirdil r. (M n bu südd n) o q

r

içdim ki, n hay t, d rnaqlarn ucundan t r axd

 gördüm (doydu umu

hiss etdim). Sonra art

 Öm r ibn X ttaba verdim.”  shab r: “S n bu yu-

xunu nec  yozdun, ya R sulullah?”– dey  soru dular. O: “Elm!”– dey  cavab

verdi. ( l-Buxari, 82)15-ci f sil. Heyvan n v  ya ba qabir  eyin üz rind  oturulu haldafitva verm k

:-

 :

 .:

»

« .

 .

:»

«

 ..

]

 :[

74. 

Abdullah ibn Amr ibn As

 r vay t edir ki, Pey mb r  vida h ccind , ona

sual ver n insanlar oldu una gör  Mina vadisind  dayand . Bir n r onun ya-

na g lib: “Bilm dim, qurban k sm zd n  vv l ba

 q rxd rd m”– dedi. (Pey-

mb r ): “Eyib etm z, (get, indi) k s!”– dey  buyurdu. Ba qa birisi g lib: “Bil-

dim, ( eytana) da  atmazdan  vv l qurban k sdim”– dedi. (Pey mb r ):

“Eybi yoxdur, (get, indi) at!”– dey  buyurdu. (H min gün) Pey mb rd n

(qurban k sm k, ba  q rxd rmaq, da  atmaq, t vaf etm k kimi h cc ayinl rin-

n) ön  keçirilmi  v  ya t xir  sal nm  hans  bir  ey haqq nda soru dularsa, o

sad

: “Eybi yoxdur, (get, indi) el ”– dey  buyurdu.” ( l-Buxari, 83)31

16-c  f sil.l v  ya ba  il  i ar  etm klsuala cavab verm k

:-

:

»«

 .

.]

 :

[75.

bu Hureyr

 r vay t edir ki, Pey mb r : “(Qiyam  yax n) elm aradan

qald lacaq, c hal t v  fitn r üz  ç xacaq v  h rc

1

 çoxalacaq”– dedi. Ondan:“H rc n dir, ya R sulullah?”– dey  soru dular. O,  lini ç

ki v ziyy td  yu-

xar dan a

 endirib: “Bax bel ”– dey  buyurdu, sanki q tl tör dil

yini q sd

edirdi. ( l-Buxari, 85)-

 .

:» .«.]

 :

[


?


------sindrom-l-fraumen-9.html

------toefl--gre-general-2.html

------written-by.html

------yoko-uwate--14.html

------yoko-uwate--4.html