©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

- :  : » «. ]  : [ 711 - Müxt r kinci n r b dilind n t rcüm ed n lixan Musayev


-

:

 :»

«.

] :

[

711.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Sizin var-dövl tiniz

çoxal b ba

zdan a b-da may nca Qiyam t qopmayacaq.   o yer  g lib çata-

caq ki, mal sahibi i ini-gücünü burax b s

sini q bul ed

k adam axtara-

caq. Haçandan-haçana (bel  bir adam tap b) s

ni ona t klif etdikd , h min

adam: “Ehtiyac m yoxdur”- dey

k.” ( l-Buxari, 1412)-

:

:»

 .

 .«.

]

 :[

712.

vay t edilir ki, Adiy ibn Hatim  demi dir: “M n Pey mb rin  yan nda

ik n iki n r  ikay  g ldi. Onlardan biri kas bç qdan, dig ri is  yol k

n

quldurlardan  ikay t etdi. Pey mb r  (onlar  dinl dikd n sonra) dedi: “Yoln quldurlara g linc , az bir zaman keçdikd n sonra karvanlar yanlar nda

heç bir mühafiz çi aparmadan M kk

 yollanacaqlar. Kas bç

a g ldikd  is ,

(bilin ki,) biriniz  lind ki s

 il  g zib-dola b bunu ondan q bul ed

k bir

adam tapa bilmyi vaxt g lm yinc  Qiyam t qopmayacaq. Sonra siz Alla-

n hüzurunda duracaqs z v  s zinl  Onun aras nda heç bir p rd  olmayacaq.

(Dedikl rinizi) t rcüm  ed

k bir t rcüm çiniz bel  olmayacaq. Sonra Allah

Öz qulundan soru acaq: “M n s

 mal-dövl t verm mi dimmi?” O: “Vermi -

din”– dey

k. Sonra soru acaq: “M n s

 pey mb r gönd rm mi dimmi?”

O: “Gönd rmi din”– dey

k. Bundan sonra o,  vv lc  sa na, sonra da soluna

baxacaq, lakin oddan ba qa bir  ey görm

k. El  is  heç olmasa, yar m xur-

ma (s


) il  özünüzü Oddan qoruyun. Bunu tapmasan z, onda göz l söz

dan maqla (özünüzü Oddan qoruyun).” ( l-Buxari, 1413)-

:

»«

.

] :

[

713.

bu Musa  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “ nsanlara el  bir zaman

k ki, adam  lind ki q l s

ni verm k üçün g zib-dola acaq, lakin

hih  l-Buxari

kat kitab .

262

bunu ondan götürk bir adam tapa bilm

k. H min vaxt ki il rin say  az,

qad nlar n say  is  çox oldu undan q rx qad n bir ki inin dal nca dü üb onun

himay si alt na girm k ist diyini görm k olacaq.” ( l-Buxari, 1414)6-c  f sil. Yar m xurma v  ya birr s verm kl  özünüzünn md n qoruyun- :-

.

] :

[

714.

vay t edilir ki,  bu M sud  l- nsari  demi dir: “Pey mb r  biz  s

verm yi  mr etdiyi zaman aram zdan b zil ri gedib bazarda yük da yar v

(bunun müqabilind ) bir ovuc ( rzaq) alar (onu da fa r-füq raya ver rdi). Bu

gün onlar n b zisinin yüz mini vard r.” ( l-Buxari, 1416)-

:

»«.

]

 :[

715.

vay t edilir ki, Ai

 demi dir: “Bir qad n iki q  il  birlikd  yan ma

lib (yem


 bir  ey) ist di. M nd  birc  d

 xurma var idi. M n xurman

ona verdim, o da onu iki yer  bölüb q zlar n h r birin  bir yar

 verdi, özü

is  ondan yem di. Qad n durub getdikd n sonra Pey mb r  bizim yan

za

daxil oldu. M n (ba  ver nl ri) ona xr verdikd  o buyurdu: “Kim q z u aq-

lar  il  s na a ç kils  (onlar n qay

na qalsa v  onlara göz l t rbiy  vers ), bu

zlar (onunla) C

nn m odu aras nda onu qoruyan bir sip r olar.” ( l-Buxa-

ri, 1418)7-ci f sil. Hans  sn yax

(s

 say r)

?- :-

:

::

»

«.]

 :

[716.

vay t edilir ki,  bu Hureyra  demi dir: “Bir n r Pey mb rin  yan na

lib dedi: “Ya R sulullah, savab n böyük olan s

 hans r?” Pey m-

r   buyurdu:  “Bu,  s nin  sa lam  v   x sis  oldu un,  kas b  olmaqdan  ehtiyat

etdiyin v  varlanaca na ümid b sl diyin halda verdiyin s

dir. Bir d  ki,

 verm yi, can n bo az na yeti n vaxta, özün d  “filank

 bu q

r,

filank d  bu q

r (verin)” (dey  v siyy t ed

yin gün ) saxlama. (Çünki)

min vaxt (mal-dövl tin) ba qalar na (miras) qalacaq.” ( l-Buxari, 1419)263

8-ci f sil.--

:

»«

 .

.]

 :

[717. 

Ai

 r vay t edir ki, Pey mb rin  zövc rind n b zisi Pey mb rd n :

“Hans

z s


 daha tez qovu acaq?”– dey  soru dular. O: “ li  n uzun ola-

z”– dey  cavab verdi. (Bel  dey nd ) onlar bir qam  götürüb qollar  ölç-

 ba lad lar.  n uzun qollu S ud  idi. (Zeyn b bint C

 v fat etdikd

1

)

biz ba a dü dük ki, uzun  l deyildikd , s (verm k) q sd edilirdi. O, ha-

zdan tez Pey mb

 qovu du. (H qiq n,) o, s

 verm yi sevir-

di.” ( l-Buxari, 1420)

9-cu f sil. Varl  adam n varloldu unu bilmn ona sverm k-:-

:

» .

 .

 . .

 .

 .«.

]

 :[

718.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Bir n r: “M n müt-

q s

 ver


m”– dedi, sonra da (ver

yi) s


ni götürüb (evd n)

xd  v  (özü d  bilm

n) onu bir o ruya verdi. S

r aç ld qda insanlar: “O -

ruya s

 verilmi dir”– dey  dan ma a ba lad lar. Bu adam: “Allah m, h md m xsusdur! M n yen  s

 ver


m”– dedi, sonra ver

yi s


ni

götürüb (evd n) ç xd  v  (bilm

n) onu zinakar bir qad na verdi. S

r aç l-


qda insanlar: “Bu gec  zinakar qad na s

 verilmi dir”– dey  dan ma a

ba lad lar. Adam: “Allah m, h md S

 m xsusdur! (Verdiyim s

) zina-

kar qad na çatd . M n yen  s ver

m”– dedi, sonra s

ni götürüb

(evd n) ç xd  v  (bilm

n) onu varl  bir adama verdi. S

r aç ld qda insan-

lar: “Varl ya s

 verilmi dir”– dey  dan ma a ba lad lar. Adam dedi: “Alla-

m, h md S

 m xsusdur! (Verdiyim s

r) o ruya, zinakara v  varl ya

qism t oldu.” Bundan sonra bir n r onun yan na g lib dedi: “O ruya verdi-

yin s

 g linc , ola bilsin ki, o, (bundan ibr t als n) v  o urluq etm kd nl ç ksin. Zinakar qad na g ldikd  is , ola bilsin ki, o, (ibr t al b) zinakarl na

son  qoysun.  O  ki  qald   varl   adama,  ola  bilsin  ki,  o,  (bundan)  ibr t  als n  v

Allah n ona verdiyi nem tl rd n (Onun yolunda) x rcl sin.” ( l-Buxari, 1421)

1

 Zeyn b bint C hicr tin 20-ci ilind  Öm r ibn X ttab n  xilaf ti dövründ  v fat etmi dir.

hih  l-Buxari

kat kitab .

264

10-cu f sil.

(Adam)

 bilmn öz o luna ver rs -:-

:

 .:

»

«.]

 :

[719.

vay t edilir ki, M 'n ibn Yezid  demi dir: “M n, atam v  babam Pey m-

 bey t etdik. (Pey mb r ) m nim elçiliyimi edib m ni evl ndirdi. (Bir

) m n (mübahis li) bir m

 il  ba  Pey mb

 müraci t etdim. Atam

Yezid s

 verm k üçün bir neç  dinar ç xard b m scidd  olan bir n rinyan na qoymu du (ki, onu ehtiyac  olanlara versin). M n (ora) g ldikd  (h min

adam s


ni m

 verdi), m n d  o pulu götürüb atam n yan na g ldim.

Atam dedi: “Vallahi, m n (bunu) s nin üçün qoymam

m.” M n bunun hök-

münü Pey mb rd n  soru duqda o buyurdu: “S

 niyy t etdiyinin (savab

çat r), ey Yezid. S

 d  götürdüyün (çat r), ey M 'n!” ( l-Buxari, 1422)11-ci f sil. Özü 

(s

)

 verm yib,xidm tçisin  s verm yitap ran kims -:-

:

 :»

«.

] :

[

720. 

Ai

 r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Qad n (ail  üzvl rin ) ziyan

vurmadan evind  olan yem kd n s

 vers , verdiyinin savab  qazanar;  ri

 qazand


n savab  alar; h mçinin xidm tçiy  d  bir o q

r savab çatar;

birinin savab  dig rinin savab ndan heç bir  ey azaltmaz.” ( l-Buxari, 1425)

12-ci f sil. S ancaq art qolan maldan verilm lidir - :-

:

»«.

]

 :[

721.

kim ibn Hizam  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Ver n  l alan  l-

n daha xeyirlidir. Baxma n vacib olan kims rd n

1

  ba la.   n  xeyirli  s -, z ngin ik n veril n (s

dir).  ff tli olmaq ist

ni Allah iff tli ed r.

1

 Burada insan n özü, ata-anas  v  dig r ail  üzvl ri nrd  tutulur.

265

nsanlara) möhtac olmaq ist

n kims ni Allah heç k

 möhtac etm z.”

l-Buxari, 1427)

-

:

»«.

]

 :[

722. 

Abdullah ibn Öm r

 r vay t edir ki, Pey mb r  minb rd  ik n s

verm k, iff tli olmaq v  dil nm k haqq nda bel  demi dir: “Uca  l alçaq  ld n

daha xeyirlidir. Uca  l (s

) ver n  ldir; alçaq  l is  dil

n  ldir.” ( l-Buxa-

ri, 1429)

13-cü f sil. 

(Ba qalar )

 sverm t hrik etm k v  bunagörfa tçilik etm k -:-

:

:»

«

 .]

 :

[723.

vay t edilir ki,  bu Musa  demi dir: “Pey mb rin  yan na dil nçi g l-

dikd  v  ya kims  ondan bir  ey ist dikd  dey rdi: “(Ehtiyac  olanlara) köm k

edin ki, savab qazanas z. Allah dil diyi bir  ey  Öz pey mb rinin  dili il

hökm ed

kdir.” ( l-Buxari, 1432)-

:

 :»

«.

:»

«

] :

[

724.

vay t edilir ki,  sma bint  bu B kr

 demi dir: “Pey mb r  m

: “Ki-

nin a


 ba lama, yoxsa s

 qar  da ba lanar”

1

– dey  buyurmu du.Dig r h disd  r vay t edilir ki, Pey mb r  buyurmu dur: “Sayma, yoxsa

Allah da s nin  leyhin  sayar”

2

. ( l-Buxari, 1433)14-cü f sil. imkan daxilindverilm lidir -:-

:

»«

.

] :

[

725.

sma bint  bu B kr

 r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Gizl tm ,

yoxsa Allah da (verdiyi nem tl ri) s nd n gizl

r. Bacard n q

r (mal n-

dan Allah yolunda) x rcl !” ( l-Buxari, 1434)

1

 Y ni, ehtiyac  olanlara köm klik etm kd n imtina etm , yoxsa Allah s verdiyini  lind n alar, ya

da  n az  onun miqdar  azaldar.

2

 Y ni, mal n azalaca ndan ehtiyat edib x sislik etm , yoxsa Allah s verdiyi nem tl rin say  azaldar.

hih  l-Buxari

kat kitab .

266

15-ci f sil.Mü rik ik n s verib sonramüs lman olan kims -:-

:

 :»

«.

] :

[

726.

vay t edilir ki, H kim ibn Hizam  demi dir: “M n soru dum: “Ya R sulul-

lah!


De görüm, cahiliyy t dövründ  s

 verm k, qul azad etm k v  qo-

humluq  laq rini möhk ml ndirm k kimi gördüyüm yax  i

 gör


 savab yaz rm ?” Pey mb r  buyurdu: “Olub-keç n yax qlarla

rab r müs lman oldun!

” ( l-Buxari, 1436)

16-c  f sil.sad tör tmn a as n  mriil  s ver n xidm tçininsavab  haqq nda -:-

:

»-

-

«.]

 :

[727.

bu Musa  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Özün mr edil ni mü-

mm l  kild  – könül xo lu u il  yerin  yetirib (s

ni) veril

k adama

çatd ran, (ba qas n mal ) qoruyan etibarl  müs lman s ver n iki n -

rd n biri hesab olunur (s

ni ver n adam q

r savab qazan r).” ( l-Bu-

xari, 1438)

17-ci f sil. Allah n: “Kim (

haqq

olan n haqq )

 verir v Allahdanqorxursa...” sözü1 v 

(m yin)

:“Allah m, mal ndan 

(S nin

yolunda)

 x rcln kimszini ver!” sözü -:

[

wx

y

zZ

-

:

»«

.

] :

[

728.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “H r s

r insanlar

yuxudan oyand qda, yer üzün  iki m k enir. Onlardan biri: “Allah m, mal

(S nin yolunda) x rcl

n h r k

 (etdiyi yaxn) 

zini ver!”– deyir. Di-

ri is : “Allah m, x sislik ed n h r k si t f et!”– deyir.” ( l-Buxari, 1442)

1

 “ l-Leyl” sur si, 5.267

18-ci f sil. ver nl  x sisin mli - :-

 :

»-

-

«.]

 :

[729.

vay t edilir ki,  bu Hureyra  Pey mb rin  bel  dediyini e itmi dir: “X -

sisl liaç q adam n m

li,  ynin , (b

ninin) sin

n körpücük sümükl rin

r olan hiss sini ört n, d mir cübb  geymi  iki adam n m

lin  b nz yir.

liaç q adama g linc , o, (h r d  öz mal ndan) x rcl dikd  (cübb si) geni -

nir, yaxud böyüyür v  (bu geni nm ) cübb si ta onun barmaqlar n üstünü

ört

 q

r v  ayaq izl rini silk

1

 (bel böyüyüb geni nir). X sislik

ed

 g ldikd  is , o, (h r d  mal ndan) x rclk ist dikd  (cübb nin) d -

mir h lq si yerin  yap r v  o, cübb sini geni ndirm

 çal sa da, cübb  ge-

ni nmir ki, geni nmir.” ( l-Buxari, 1443)19-cu f sil. H r bir müs lman verm lidir, bunu bacar-mayan kims  yax  i  görm lidir - :-

:

»«

 .

:»

«

 .:

»

«. .

:

»«.

]

 :[

730.

bu Musa  r vay t edir ki, Pey mb r  buyurdu: “H r bir müs lman s

-

 verm lidir.” ( shab r) soru dular: “Ey Allah n pey mb ri! (S ver-

 bir  ey) tapmasa nec ?” (Pey mb r ) buyurdu: “Öz  ll ri il  i yib qa-

zans n v  (bu qazanc ndan) h m özü faydalans n, h m d  (ba qalar na) s

versin.” ( shab r) soru dular: “(Bunu) ed  bilm

 nec ?” (Pey mb r ) bu-

yurdu: “Ehtiyac  olan çar siz adama köm k etsin.” ( shab r) soru dular: “(Bu-

nu da) ed  bilm

 nec ?” (Pey mb r ) buyurdu: “Yax  i r görsün v

r

ll rd n ç kinsin. H qiq n d , bu onun üçün s olar.” ( l-Buxari, 1445)

20-ci f sil. Z kat n v  sninmiqdar  v  s olaraq bir qoçverm k - :-

 :

»«

 .

:»

«.

] :

[

1 Burada cübb nin  yinin yerl  sürünm si v  sahibinin günahlar  ört-basd r etm si n rd  tutulur.

hih  l-Buxari

kat kitab .

268

731.

vay t edilir ki, Ummu  tiyy

 demi dir: “(Bir d ) Nüseyb l- nsariy-

yaya bir qoç (s

) verdil r v  o, bu qoçdan bir pay Ai

 gönd rdi. Pey-

mb r  (Ai nin yan na g ldikd  ondan): “(Yem

) bir  eyiniz varm ?”–

dey  soru du. (Ai ): “Nüseyb nin gönd rdiyi qoç  tind n ba qa bir  ey yox-

dur”– dey  cavab verdi. Pey mb r  buyurdu: “G tir (yey k), çünki art q o,

öz yerin  çatm

r.

1” ( l-Buxari, 1446)

21-ci f sil. 

(Puldan deyil)

 maldankat verm k - :-

 :

»«

.

] :

[

732.

s  r vay t edir ki,  bu B kr  ona (m ktub) yaz b Allah n Öz elçisin

(z katla ba )  mr etdikl rini bildirmi dir. (M ktubda deyilirdi:) “Birillik di i

ni verm

 mük ll f olan kims nin bel  bir dsi yoxdursa, lakin ikiillik

di i d


si varsa, bu d

 (z kat olaraq) ondan q bul edilm lidir. F

t z kat

an adam ona iyirmi dirh m (gümü  pul) v  ya iki qoç verm lidir. r (z -

kat ver n) adam n birillik di i d

si yox, ancaq ikiillik erk k d

si varsa, bu

ondan q bul edilm li v  ona heç bir  ey verilm

lidir.” ( l-Buxari, 1448)22-ci f sil. Z kat verilm si vacibolan c m olunmu  mal  ay rmaq,ayr -ayr  olan mal  da c m etm kolmaz -:-

 :

»«.

]

 :[

733.

s  r vay t edir ki,  bu B kr  ona (m ktub) yaz b Pey mb rin vacib

buyurdu unu bildirmi dir: “Z kat verm

k üçün


2

 (z kat verilm si vacib

olan) c m olunmu  mal  ay rmaq, ayr -ayr  olan mal  da c m etm k olmaz.”

l-Buxari, 1450)

1

 M lumdur ki, Pey mb r  v  onun  hli-beytin s

 yem k olmaz. Lakin burada Pey mb r

qoçun Nuseyb

 s

 olaraq verildiyini, sonra da ondan bir pay Ai h diyy  edildiyini

bil nd  ondan yem

 rüsx t vermi dir.

2

ri  gör  bir adam n q rx qoyundan yüz iyirmi qoyuna qr qoyunlar  olarsa, z kat olaraq ondan

yaln z bir qoyun götürülm lidir. Z kat mal n azalmas  o dem kdir ki, h r birinin q rx qoyunu olan üç n r

qoyunlar  birl dirib bir adam n oldu unu elan ed  bil r v  bel likl  d , z kat olaraq üç qoyun deyil, bir

qoyun ver  bil rl r ki, bu da  ri t bax

ndan haram say r. O ki qald  mal n artmas na, z kat y an adam

bir adam n yüz iyirmi qoyununu üç hiss

 ay b, sonra h r q rx qoyundan bir qoyun götür  bil r v  bel -

likl  d , yüz iyirmi qoyuna üç qoyun götürmü  olar ki, bu da  ri  gör  haram say r.269

23-cü f sil.  rikli maldan z katverildiyi zaman  rikl r 

(qoyduq-

lar  mala) 

müvafiq miqdarda z katverm lidirl r - :-

 :

»«.

]

 :[

734.

s  r vay t edir ki,  bu B kr  ona (m ktub) yaz b Pey mb rin vacib

buyurdu unu bildirmi dir: “ rikli maldan z kat verildiyi zaman  rikl r

(qoyduqlar  mala) müvafiq miqdarda z kat verm lidirl r.” ( l-Buxari, 1451)24-cü f sil. Drin z kat - :-

:

»«

 .

 .:

»

«.

]

 :[

735.

bu S id  l-Xudri  r vay t edir ki, bir b

vi Pey mb rin  yan na g lib

hicr t etm k haqq nda ondan soru du. Pey mb r  buyurdu: “Ay yaz q, h -

qiq n, hicr t çox ç tin bir i dir. Z kat  ver

yin d


n varm ?” O: “B li!”–

dey  cavab verdi. Pey mb r  buyurdu: “D nizin o tay nda olsan bel , (z ka-

) verm

 davam et. Çünki Allah s nin ll rind n heç birini (

zsiz)


qoymayacaq.” ( l-Buxari, 1452)

25-ci f sil. Bir ya na çatm  di ini z kat verm mük ll folan, ancaq bel  bir dsiolmayan kims  haqq nda - :-

 :

»«.

]

 :[

736.

s  r vay t edir ki,  bu B kr  ona (m ktub) yaz b Allah n Öz elçisin

katla ba

mr etdikl rini bildirmi dir. (M ktubda deyilirdi:) “

r dördil-

lik di i d

ni verm

 mük ll f olan kims nin dördillik di i dsi yoxdursa,

lakin üçillik di i d

si varsa, bu d

 (z kat olaraq) ondan q bul edilm li vhih  l-Buxari

kat kitab .

270

bundan  lav  (z kat y an adam) imkan daxilind  ondan iki qoç v  ya iyirmidirh m götürm lidir. 

r üçillik di i d

ni verm

 mük ll f olan kims ninüçillik di i d

si yoxdursa, lakin dördillik di i d

si varsa, bu d

 (z kat


olaraq) ondan q bul edilm lidir. F

t z kat y an adam ona iyirmi dirh m v

ya iki qoç verm lidir. 

r üçillik di i d

ni verm

 mük ll f olan kims ninancaq ikiillik di i d

si varsa, bu d

 ondan q bul edilm li, üst lik o,  lav

olaraq iki qoç v  ya iyirmi dirh m verm lidir. 

r ikiillik di i d

ni verm


mük ll f olan kims nin üçillik di i d

si varsa, o d

 ondan q bul edilm li-

dir. F


t z kat y an adam ona iyirmi dirh m v  ya iki qoç verm lidir. 

r

ikiillik di i dni verm

 mük ll f olan kims nin ancaq birillik di i d

si

varsa, bu d ondan q bul edilm li, üst lik o,  lav  olaraq iyirmi dirh m v

ya iki qoç verm lidir.” ( l-Buxari, 1453)


?


-----pues-si-yo-soy-un.html

-----sindrom-l-fraumen.html

-----uvs-ajmag-azhlin.html

-----znat---temi-3.html

-----znat---temi-8.html