©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

- : . ]  : [ 356 - Müxt r kinci n r b dilind n t rcüm ed n lixan Musayev


-

:

.]

 :

[356.

vay t edilir ki, S hl ibn S d  demi dir: “M n  hli- yal mla s hur yem yini

yey rdim, sonra da sübh namaz  Pey mb rl

 birlikd  q lma a çatmaq

üçün t

rdim.” ( l-Buxari, 577)21-ci f sil. Sübh namaz ndansonra gün 

(üfüqd n)

 yüks -k namaz q lma n 

(hökmü)

 - :-

:

.]

 :

[357.

vay t edilir ki,  bn Abbas

 demi dir: “(Dinin ) sadiq möminl r v  m nim

üçün onlar n  n sadiqi say lan Öm r  m nim yan mda  ahidlik etdil r ki,

Pey mb r  sübh namaz ndan sonra gün  (üfüqd  bir niz  hündürlüyün )

qalxana q

r v sr namaz ndan sonra gün  batanad k (nafil ) namaz  q l-

ma  qada an etmi di.” ( l-Buxari, 581)

1

 Oruc tutan müs lman n sr-s

r dan yeri sökülm mi

n  vv l yediyi yem k.

133

-

:

 :»

«.

] :

[

358. 

bn Öm r

 r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Namaz

 gün in


xd  v  batd  vaxta saxlamay n.” ( l-Buxari, 582)

-

:

 :»

«.

] :

[

359. 

bn Öm r

 r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Gün in qövsü (üfüq-

) göründüyü zaman o, (bir niz  hündürlüyün ) qalxanad k namaz  t xir

sal n v  gün in qövsü batd  zaman o, gözd n it

k namaz  t xir  sal n.”

l-Buxari, 583)

-

:

 .]

 :

[360.

vv ld  keç n h disd

1

)  bu Hureyra  r vay t etmi dir ki, Pey mb ral -veri in iki növünü v  geyim qaydas n iki üsulunu qada an etmi dir.

Bu h dis lav  edib demi dir: “ ki (vaxtda) namaz q lma  da qada an et-

mi dir: sübh namaz ndan sonra gün  (üfüqd  bir niz  hündürlüyün ) qalxana

r v sr namaz ndan sonra gün  batanad k (namaz q lma  qada an et-

mi dir).” ( l-Buxari, 584)

22-ci f sil.Gün  batmam dan  vv lnamaz q nmamal r -:-

:

.]

 :

[361.

vay t edilir ki, Müaviy

 ( srd n sonra iki rük t namaz q lanlara) demi -

dir: “Siz el  bir namaz q rs z ki, biz Pey mb rin  yan nda ik n onun (bel

vaxtda) namaz q ld

 görm mi ik. O, bunu, – y ni  srd n sonra iki rük t na-

maz q lma  qada an etmi di.” ( l-Buxari, 587)

23-cü f sil.  sr namaz ndansonra, vaxt  keçmi  v  dig r bukimi namazlar n q nmas -:-

:

.]

 :

[1

 241–ci h dis  bax.hih  l-Buxari

Namazlar n vaxtlar  kitab .

134

362.

vay t edilir ki, Ai

 demi dir: “Pey mb ri  (Öz yan na) aparan Allaha

and olsun ki, o, Allaha qovu anad k bu iki rük ti t rk etm di, bu namaz  (ayaq

üst ) q lmaq ona a r g

k (qocal q onu haqlayanad k) Uca Allaha qo-

vu mam

, çox vaxt o, namaz  – y ni  srd n sonra (q ld ) iki rük t nama- oturan yerd  q lard , Pey mb r  bu iki rük ti (evd ) q lard ; o, ümm tin

tin olaca ndan ehtiyat etdiyi üçün bu iki rük ti m scidd  q lmazd  v  onla-

n (i ini) yüngüll dir n h r  eyi sev rdi. ( l-Buxari, 590)

-

:

.]

 :

[363.

vay t edilir ki, Ai

 demi dir: “ ki rük t (namaz) vard r ki, Pey mb r

 gizlind , n  d  a karda – heç vaxt onlar  buraxmam

r: iki rük t sübh na-

maz ndan  vv l, iki rük t d sr namaz ndan sonra.” ( l-Buxari, 592)24-cü f sil. 

(Namaz n)

 vaxtkeçdikd n sonra azan verm k - :-

:

:»

«

 . .

:

»«

 .

: .

:

»«

 .

.]

 :

[364.

vay t edilir ki,  bu Q tad

 demi dir: “Bir gec  biz Pey mb rl

 birlik-


 s rd  olark n b zi adamlar dedil r: “Ey Allah n elçisi, biz  dincimizi al-

ma a izn vers ydin, (yax  olard ).” Pey mb r  buyurdu: “Qorxuram ki, na-

maz vaxt  yat b qalas z.” Bilal: “M n sizi oyadaram”– dedi. Bel likl , ham

uzan b yatd . Bilal kür yini öz d

sin  söyk di (ki, yatmas n,) lakin onu da

yuxu apard . N hay t, Pey mb r  gün in qövsü üfüqd  göründüyü vaxt

oyand  v : “Ey Bilal, han  verdiyin söz?”– dey  soru du. Bilal dedi: “M n heç

vaxt bel  b rk yatmam

m.” Pey mb r  buyurdu: “Allah ist diyi vaxt ca-

 al r v  ist diyi vaxt da onu siz  qaytar r. Ey Bilal, qalx camaat  namaza

ça r.” Bundan sonra Pey mb r  d st maz ald  v  gün  art q üfüqd n qal-

b par ldama a ba lad qdan sonra qalx b namaz q ld . ( l-Buxari, 595)25-ci f sil. 

(Namaz n)

 vaxtkeçdikd n sonra camaata namazld ran kims - :-

 .

 :»

«

 ..

]

 :[

135

365. 

Cabir ibn Abdullah

 r vay t edir ki, X nd k döyü ü  snas nda Öm r ibn

ttab gün batandan sonra (müs lmanlar n yan na) qay td  v  Qurey  kafirl -

rini söym

 ba lad . Sonra dedi: “Ya R sulullah, m n  sr namaz  gün bata-

na yax n q ld m.” Pey mb r  buyurdu: “Vallahi, m n  sr namaz  h  q l-

mam am.” Sonra biz Buthana yolland q. (Orada) Pey mb r  d st maz ald

 biz d  namaz q lmaq üçün d st maz ald q. Gün batandan sonra o,  sr na-

maz , arxas nca da m rib namaz  q ld rd . ( l-Buxari, 596)

26-c  f sil. Namaz  unudankims , yad na dü n kimi onulmal r -:-

:

»:

[

/0

1

Z«.

]

 :[

366.

s ibn Malik  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Kim namaz  unu-

darsa, qoy yad na dü n kimi onu q ls n. Unudulan namaz n bundan ba qa

ffar si yoxdur.” (Uca Allah buyurur): “M ni xat rlamaq üçün namaz q l!”

l-Buxari, 597)

27-ci f sil --

 :

 :»

«

 .]

 :

[367.

s ibn Malik  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Siz namaz  gözl di-

yiniz müdd td  namaz q lm  hesab olunursunuz.

1

” ( l-Buxari, 600)28-ci f sil --

:

:»

«

 ..

]

 :[

368. 

bn Öm r

 r vay t edir ki, Pey mb r  ömrünün ax nda biz  i a nama-

 q ld rd  v  salam verdikd n sonra aya a qalx b dedi: “Bilirsinizmi bu gec

hans  gec dir? H qiq n, yüz ilin tamam nda bu gün yer üzünd  olanlardan

heç bir kims  qalmayacaq.

2Bunu  dey nd   o,  h min  gec

n  etibar n  yüz  ilin  tamam   q sd  edirdi.

l-Buxari, 601)

-

:

»«

 .

1 Y ni bir o q

r savab qazan rs z.

2

 Düz yüz il keçdikd n sonra hicr tin 110-cu ilind  Pey mb rinbu Tufeyl Amir ibn Vasil l-

Leysi  adl  sonuncu  shab si v fat etmi dir.hih  l-Buxari

Namazlar n vaxtlar  kitab .

136

 .

 . .

 .

 . .

-

-.

]

 :[

369.

vay t edilir ki, Abdur-R hman ibn  bu B kr

 demi dir: “Süff

1

hli ka-b adamlar idi. (Odur ki,) Pey mb r  buyurdu: “Kimin iki n rlik yem yi

varsa, qoy üçüncü bir adam  da (yem

) d

t etsin, r dörd n rlikdirs ,

be incisini v  ya alt nc

 da (yem

 ça rs n).”  bu B kr üç n ri, Pey m-

r  is  on n ri (evin ) apard . M n, anam v  atam (bir evd  ya ay rd q).

(H disin ravisi demi dir ki, m n Abdur-R hman n:) “Arvad m v

bu B kr

qulluq ed n xidm tçim d ” deyib-dem diyini xat rlam ram.(Abdur-R hman

 deyir ki): “ bu B kr Pey mb rin  yan nda ax am

yem yini yedi, sonra da i a namaz  q lana q

r gözl di. Daha sonra geri qa-

b Pey mb r  ax am yem yini yey

 q

r orada qald  v  gec nin birhiss si keçdikd n sonra evin  g ldi. Arvad  ondan soru du: “Qonaqlar n ya-

na g lm


 s

 n  mane oldu?” O dedi: “Olmaya, onlara  am yem yi ver-

mis n?” Arvad  dedi: “Onlar s n g

k (yem k) ist

dil r, qabaqlar -

na yem k qoyuldu, lakin imtina etdil r.”

(Abdur-R hman

) deyir ki: “M n (atam n qorxusundan) qaç b gizl n-

dim.” Atam is : “Ay h

rat!”– dey  q

b (m ni) danlad . (Yem k süfr

tirildikd n sonra) dedi: “Yeyin, onsuz da can za sinm

k! Vallahi, m n

o yem kd n yem

m!”

(Abdur-R hman) deyir ki: “Allaha and olsun ki, biz (h r d ) bir lox-

ma götürdükc  alt ndan (yem k) daha da art rd . N hay t, ham  yeyib doydu

 yem k  vv lkind n daha çox oldu.  bu B kr yem

 bax b onun oldu u ki-

mi qald

 v  ya daha da artd gör nd  arvad na dedi: “Ey Firas o ullar -

n bac , bu n dir?” Qad n dedi: “Gözün ayd n!  ndi yem k  vv lkind n üç

 art q olmu dur!” Bel likl ,  bu B kr  d  o yem kd n yedi v  (yem

toxunmayaca na dair) and içm sini q sd ed

k: “Bu,  eytan n i idir”– dedi.

O, yem kd n bir loxma da yedikd n sonra onu Pey mb rin  yan na apard

 yem k s

 q

r onun yan nda qald . (O vaxta qr) biziml  bir q bil

aras nda sazi  ba lanm

 ki, art q onun müdd ti bitmi di. Biz (bu q bil

n)

on iki n r seçdik; (onlardan) h r birinin yan nda Allaha m lum olan saydaadamlar var idi, onlar n ham  bu xör kd n yedi” v  ya buna b nz r bir söz

dedi. ( l-Buxari, 602)

1

 Süff  – Pey mb r  m scidinin içind , üstü talvarla örtülmü  bir yerdir. M din ev-e iyi v  mal-

mülkü olmayan  shab r burada qal rd lar. Bu s

bd n d  onlara süff hli deyirdil r.

13710 – Azan kitab1-ci f sil. Azan n ba lanmas- :-

:

 . .

 :

»«.

]

 :[

370. 

bn Öm r

 r vay t edir ki, müs lmanlar M din

 hicr t etdikd n sonra

vv l- vv l) namaz vaxt  t qribi hesablay b bir yer  topla ard lar. Çünki o

vaxt heç k s (camaat ) namaza ça rm rd . Bir gün müs lmanlar bu haqda söh-

t açd lar v  onlar n b zisi dedi: “Xristianlar kimi z ng çal n.” B zil ri d :

“Yox, y hudil r kimi buynuzab nz r bir al td n istifad  edin”– dedi. Öm r is

dedi: “B lk  bir adam t yin ed siniz (camaat ) namaza ça rs n?” Pey mb r

buyurdu: “Ey Bilal, qalx, (camaat ) namaza ça r!” ( l-Buxari, 604)

2-ci f sil. Azan n 

(sözl rinin)

 iki t krar edilm si- :-

:

.]

 :

[371.

vay t olunur ki, 

s  demi dir: “Bilala azan n sözl rini cüt sayda, iqam -

ni is  “qad qam tis-sal h” sözl ri istisna olmaqla, t k sayda oxumaq  mr edil-

mi di.” ( l-Buxari, 506)

3-cü f sil. Azan n f zil ti- :-

:

»«.

]

 :[

372.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Namaz üçün azan ve-

ril nd eytan b rkd n yel buraxaraq qaç r ki, bu ça

 e itm sin, azan qur-

tard qda is  geri qay r.  qam  veril nd  yen  dönüb qaç r, iqam  bitdikd  is

geri qay r v  n hay t, insanla onun q lbi aras nda dayan b ona: “Filan  eyi

 filan  eyi yad na sal”– dey

k (namaz  qurtarana q

r) onun yad na dü -

diyi  eyl ri ona t lqin edir. Ax rda o adam neç  (rük t) q ld

 (yad na sa-

la) bilmir”. ( l-Buxari, 608)hih  l-Buxari

Azan kitab .

138

4-cü f sil. Azan n uca s sloxunmas- :-

:

:»

«.

] :

[

373.

vay t edilir ki,  bu S id  l-Xudri  demi dir: “M n Pey mb rin  bel  de-

diyini e itdim: “Mü zzinin s sini e id n el  bir cin, el  bir insan v  el  bir m x-

luq yoxdur ki, Qiyam t günü ona  ahidlik etm sin.” ( l-Buxari, 609)

5-ci f sil. Azan qan tökülm sininqar al r- :-

.

] :

[

374.

s ibn Malik  r vay t edir ki, Pey mb r  h r hans  bir qövmün üstün

getdikd  s

r aç lanad k onlara hücum etm yib gözl

rdi – 


r (oradan)

azan s si e its ydi, (onlarla vuru maqdan) vaz keç r, azan e itm

ydi, onlara

hücum ed rdi. ( l-Buxari, 610)6-c  f sil.Adam mü zzinin s siniitdikd  n  dem lidir-:-

:

»«.

]

 :[

375.

bu S id  l-Xudri  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Azan  e id nd

mü zzinin dedikl rini t krar edin.” ( l-Buxari, 611)

-

:

»«

 :

»:

«

.]

 :

[376.

vay t edilir ki, Müaviy

 (mü zzinin dedikl rini): “

du  nn  Muh m-

n r sulullah”

  1


 sözl rin  q

r t krar etdi v  (mü zzin): “Hayy  al s-

sal h”

  2


 dey nd  o: “L  h ul  v  l  quvv  ill  bill h”

  3


 dedi. Ax rda da bu-

yurdu: “Biz Pey mb rimizin  bel  dediyini e itmi ik.” ( l-Buxari, 612)

1

 Y ni, m n  ahidlik edir m ki, Muh mm d Allah n elçisidir.2

 Y ni, namaza t sin!

3

 Y ni, qüdr t v  güc yaln z Allahdad r!139

7-ci f sil. Azan bitdikd n sonraoxunan dua- :-

:

»«.

]

 :[

377. 

Cabir ibn Abdullah

 r vay t edir ki, m n Pey mb rin  bel  dediyini e it-

dim: “H r kim azan  e itdikd : “Allahumm  Rabb  h zihid-d

tit-tamm , v s-

latil qaim , ati Muh mm

nil-v sil  v l-f dil , v b'ashu m qam n m h-

mud nill zi v adt hu”

1

– des , Qiyam t günü m nim  fa tim  qovu ar. ( l-Buxari, 614)

8-ci f sil. Azan verm k üçünpü k atmaq2- :-

:

»«.

]

 :[

378.

bu Hureyra  r vay t edir ki, m n Pey mb rin  bel  dediyini e itdim:

r insanlar azan (verm yin) v  (namazda) birinci s rada (durma n n  q -

r xeyirli v  b

tli) oldu unu bils ydil r v  (buna nail olmaq üçün) pü k

atmaqdan ba qa bir çar  tapmasayd lar, hökm n pü k atard lar; 

r onlar na-

maz n vaxt  yeti n kimi onu q lma n (n  q

r xeyirli v  b

tli) oldu unu

bils ydil r, onu yerin  yetirm k üçün bir-birini ötüb keçm

 çal ard lar; v

r onlar i a v  sübh namazlar  (camaatla birg ) q lma n (n  q

r xeyirli

 b

tli) oldu unu bils ydil r, bu namazlar  q lmaq üçün dizl ri üstündsürün -sürün  d  olsa (m scid ) g rdil r.” ( l-Buxari, 615)

9-cu f sil. Namaz vaxt n yeti -diyini kor adama xr ver nolarsa, onda o da azan ver  bil r-:-

:

»«

 .

:.

]

 :[

379. 

bn Öm r

 r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Bilal gec  azan verir.

Siz ibn Ummu M ktum azan ver

k yeyin-için.”

1

 T rcüm si: “Bu tam dtin v  q nacaq namaz n R bbi olan Allah m! Muh mm

 vasit çilik haq-

 v  f zil t ver. Onu v d etdiyin t rifl

n m qama çatd r.”

2

 Bir mübahis ni h ll etm k, yaxud bir  ey  haqq  oldu unu v  ya bir  eyin üsul v  qaydas  mü y-n etm k üçün eyni cür ni anlar aras ndan b xt

xt götürül n ni an. O dövrd

bl r oxlar n üstünd

adlar  yazard lar, sonra da onlardan birini ç

rdil r.

hih  l-Buxari

Azan kitab .

140

(Bu h disi r vay t ed n ravil rd n biri) demi dir: “ bn Ummu M ktum koridi v  ona: “S

r aç r, s

r aç r” deyilm yinc  o, azan oxumazd .” ( l-Bu-

xari, 617)10-cu f sil. Dan yerisöküldükd n sonra azan verm k - :-

.

] :

[

380.

fs

 r vay t edir ki, mü zzin sübh namaz  üçün azan verib qurtaranda art q dan yeri sökül nd  Pey mb r  iqam

n  vv l iki x fif rük tli na-

maz q lard .” ( l-Buxari, 618)

11-ci f sil. Dan yeri sökülm -min  vv l azan verm k - :-

:

»-

-

« .

 .

.]

 :

[381. 

Abdullah ibn M sud  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Bilal n azan

oxumas  siz  s hur yem yinizi yem

 mane olmamal r. Çünki o, gec  na-

maz  q lanlar

 x

rdar etm k v  yatanlar oyatmaq üçün gec  vaxt

azan verir. Bu is  dan yerinin sökülm si v  ya sübh namaz n vaxt n ba lan-

mas  dem k deyildir.” (Bunu dey nd n sonra) o, barmaqlar  yuxar  qald b

 endir k i ar  etdi.

(H disi dan an ravi)  had t barma

 orta barma

n üstün  qoyduq-

dan sonra onlar  özünd n sa a v  sola i ar  etdi.

1

  ( l-Buxari, 621)12-ci f sil.r kim ist , iki azan2 aras ndanamaz q la bil r -:-

 :

»« :

»

«:

»

«.]

 :

[382. 

Abdullah ibn Mü ff l  l-Müz ni  r vay t edir ki, Pey mb r  üç d  de-

di: “H r iki azan aras nda namaz vard r”, (sonra da  lav  etdi): “(Bunu) ist -

nl r üçün.”

1

 O, bununla dan yerinin bütün üfüq boyu nec  söküldüyünü q sd edirdi.2

 Burada iki azan deyildikd  azan v  iqam  n

rd  tutulur.

141

Dig r r vay td  deyilir ki, (Pey mb r ): “H r iki azan aras nda namaz

vard r, h r iki azan aras nda namaz vard r”– demi  v  üçüncü d : “(Bunu) is-

nl r üçün”- dey lav  etmi dir. ( l-Buxari, 627)13-cü f sil.“Qoy srd  azan  bir mü zzinversin”– dey n kims -:-

:

:»

«.

] :

[

383.

vay t edilir ki, Malik ibn Huveyris  demi dir: “M n q bil mizd n olan bir

neç  adamla birlikd  Pey mb rin   yan na  g ldim  v   biz  iyirmi  gün  onun

yan nda qald q. O (biziml ) çox mehriban v  mülayim r ftar edirdi. N hay t,

bizim ail rimiz üçün dar xd

 görüb dedi: “Qay n, onlar n yan nda

olun, (bu dini) onlara öyr din, (onlara) namaz q ld n, namaz vaxt  yeti diyi

zaman, qoy biriniz azan verib sizi namaza ça rs n v  sizin  n ya  olan z si-

 namaz q ld rs n.” ( l-Buxari, 628)-

 :

 :»

«.

] :

[

384. 

Dig r r vay td  Malik ibn Huveyris  demi dir: “S

 ç xmaq ist

n iki n -

r Pey mb rin  yan na g ldi v  Pey mb r  (onlara) bel  buyurdu: “S -

rd  oldu unuz zaman (namaz vaxt  yeti dikd ) azan oxuyun, sonra iqam

verin, sonra is  qoy  n ya  olan z siz  namaz q ld rs n.” ( l-Buxari, 630)

14-cü f sil. Müsafirl r 

(s rd )

bir camaat olduqda azan viqam  verm yin z ruriliyi -:-

»

«.

]

 :[

385. 

bn Öm r

 r vay t edir ki, soyuq v  ya ya

 gec

, s rd  olark n Pey-mb r  mü zzin  azan verm yi  mr ed r v  azan bitdikd n sonra buyurar-

: “Namaz


 evinizd  q n.” ( l-Buxari, 632)

15-ci f sil.

(Namaza t

n)

 adam n: “Biznamaz  buraxm q”– dem si -:-

:

:»

«

 . .

:

»«.

]

 :[

hih  l-Buxari

Azan kitab .

142

386.

vay t edilir ki,  bu Q tad

 demi dir: “Biz Pey mb rl

 birlikd  namaz

lark n o, (namaza g n) adamlar n hay-küyünü e itdi. Namaz  bitirdikd n

sonra soru du: “N  olub siz ?” Onlar dedil r: “Biz namaza t sirdik.” Pey-

mb r  dedi: “(Bir d ) bel  etm yin! Namaza g nd  sakitc  g lin. Hans

(rük ) çatsan z, (onu imamla birlikd ) q n, buraxd qlar

 is  (f rdi  kil-

) tamamlay n.” ( l-Buxari, 635)


?


----mnim-siz-tvsiym-ondan-11.html

----mnim-siz-tvsiym-ondan-3.html

----mnim-siz-tvsiym-ondan-8.html

----n-6----2002---.html

----nformasiya-cmiyytinin-2.html