1 2 3 4 5 6 7 8 9

---------- (1994) Space, Place, and Gender, Minneapolis: University of Minnesota Press

səhifə8/9
tarix27.10.2017
ölçüsü0.5 Mb.

---------- (1994) Space, Place, and Gender, Minneapolis: University of Minnesota Press.


---------- (2005) For Space, London: Sage.

McDowell, L. (1989) “Women, Gender and Organisation of Space,” Horizons an Human Geography içinde, der. D. Gregory ve R. Walford, s. 136-51, London: Macmillan.

---------- (1992) “Doing Gender: Feminism, Feminist and Research Methods in Human Geography,” Transaction of the Institute of British Geographers, New Series 17/4, s.399–416.

---------- (1993a) “Space, Place and Gender Relations: Part I. Feminist Empricism and the Geography of Social Relations,” Progress in Human Geography 17/2, s.157-79.

---------- (1993b) “Space, Place and Gender Relations: Part- II. Identity, Difference, Feminist Geometries and Geographies,” Progress in Human Geography 17/3, s. 305-18.

---------- (1997) Capital Culture: Gender at Work in the City, London: Blackwell.

---------- (1999) Gender, Identity, and Place: Understanding Feminist Geographies,  Minneapolis: University of Minnesota Press.

---------- (2002) “The Particularities of Place: Geographies of Gendered Moral Responsibilities among Latvian Migrant Workers in 1950s Britain,” Transaction of the Institute of British Geographers, New Series 28/1, s.19–34.

---------- ve Sharp, J. P. (der.) (1997) Space, Gender, Knowledge: Feminist Readings: Readers in Geography, Arnold Publishers.

McLeod, M. (1996 / 2010) “Gündelik Yaşam ve ‘Öteki’ Mekânlar,” çev. B. İmamoğlu, Dosya 19: Cinsiyet ve Mimarlık, Ankara: Mimarlar Odası Ankara Şubesi, s.11-6.

Mengünoğul, G. (2006) Farklılık, Toplumsal Cinsiyet ve Kente Göç: İkinci Kuşak Göçmen Kürt Kadınlarının Kimlik ve Cinsiyet Deneyimleri, yayınlanmamış YL tezi, Ankara: AÜ SBE, KÇ Anabilim Dalı.

Mills, A. (2007) “Gender and Mahalle (Neighborhood) Space in İstanbul,” Gender, Place and Culture 14/3, s.335–54.

Miranne, K. B. ve Young, A. H. (der.) (2000) Gendering the City: Women, Boundaries, and Visions of Urban Life, NY - Oxford: Rowman ve Littlefield Pub.

Monk, J. ve Hanson, S. (1982) “On not Excluding Half the Human in Geography,” Professional Geographer 34, s.11-23.

Moss, P. ve Al-Hindi, K. F. (der.) (2008) Feminisms in Geography, Rethinking Space, Place and Knowledges, New York: Rowman - Littlefield.

Mutluer, N. (der.) (2008) Cinsiyet Halleri: Türkiye’de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları, İstanbul: Varlık.

Navaro-Yaşın, Y. (2000) “‘Evde Taylorizm’: Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yıllarında Ev İşinin Rasyonelleşmesi (1928-40),” çev. Ş. Özden, Toplum ve Bilim 84, s. 51-74.

Nelson, L. ve Seager, J. (2004) A Companion to Feminist Geography, Oxford: Blackwell.

Noyan, N.E. (2003) “Ev Gerçekleri,” Kadın Yaşantıları içinde, der. A. Yaraman, s.17-50. İstanbul: Bağlam.

Oakley, A. (1972) Sex, Gender and Society, London: Temple Smith.

Odabaş, S. (2005) “Modern Beden Kültüründe Güzellik Salonlarının Yeri: Ankara Örneği,” Toplum ve Bilim 104.

Odman, T. (1996) Kadın Mülteciler, Ankara: AÜ SBF İnsan Hakları Merkezi Yayınları No:19.

Oğuz, M. (2007) “Planlama Meslek Alanında ‘Kadın’,” 2007 Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Ankara.

---------- ve N. Atatimur (2008) “Kent ve Kadın,” Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, S. 6.

Oktik, N. (2003) “Köy, Kasaba ve Kentte Kadın Olmak: Muğla Bölgesi'nde Kadının Değişen Konumu,” Kadın Yaşantıları içinde, der. A. Yaraman, s.75-92. İstanbul: Bağlam.

Onat, Ü. (1993) Gecekondu Kadınının Kente Özgü Düşünce ve Davranışlar Geliştirme Süreci, Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı: Ankara.

---------- (1996) “Kentte Yaşayan Kadınların Yaşadıkları Çevre, Konut Özellikleriyle Bireyler Arasındaki İlişkilerin Durumu,” s.160-170, Diğerleri’nin Konut Sorunları içinde, der. E.M. Komut, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası.

Ökten, A.N. (2001) “Post-Fordist Work, Political Islam and Women in Urban Turkey”, The Economics of Women and Work in the Middle East and North Africa içinde, der. M. Çınar (ed.). NY: Elsevier.

Öncü, A. (2005) “’İdealinizdeki Ev’ Mitolojisi Kültürel Sınırları Aşarak İstanbul’a Ulaştı,” Mekân, Kültür, İktidar: Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler içinde, der. A. Öncü ve P. Weyland, çev. L. Şimşek ve N. Uygun, s.85-103. İstanbul: İletişim.

Öymen Gür, Ş. ve Aşık, Ö. (2004) “Diotima ya da Kadınlar,” Mimar.İst, S. 14 – Dosya: Mimarlık ve Cinsiyet, s.47-53.

Öz, Y. (2009) “’Ahlâksızlar’ın Mekânsal Dışlanması,” Cins Cins Mekân içinde, der. A. Alkan, s. 284-302. İstanbul: Varlık.

Özaşçılar, M. (2010) “Kadınlar Arası İletişim Ortamı Olarak Kuaför Salonları,” Kadın ve Mekân: Tutsaklık mı? Sultanlık mı? içinde, der. A. Akpınar, G. Bakay ve H. Dedehayır, s.321-30. İstanbul: Turkuvaz.

Özbay, C. (2011) "Neoliberal Erkekliğin Sosyolojisine Doğru: ‘Rent Boy’lar Örneği," Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye'de Beden, Sağlık ve Cinsellik içinde, der. C. Özbay, A. Terzioglu ve Y. Yasin, İstanbul: Metis.

---------- ve Baliç, İ. (2004) “Erkekliğin Ev Halleri!” Toplum ve Bilim 101 -Erkeklik Dosyası, s.89-103.

Özbay, F. (1995) “Kadınların Eviçi ve Evdışı Uğraşlarındaki Değişme,” 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar içinde, der. Ş. Tekeli, s.129-59. İstanbul: İletişim.

---------- (1996) “Evler, Kadınlar ve Evkadınları,” Diğerleri’nin Konut Sorunları içinde, der. E.M. Komut, s.52-65. Ankara: TMMOB Mimarlar Odası.

---------- (1999) “Gendered Space: A New Look at Turkish Modernisation,” Gender & History 11/I.3, s.555-68.

---------- (2002) “Evlerde El Kızları: Cariyeler, Evlatlıklar, Gelinler,” Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet içinde, L. Davidoff, çev. Z. Ateşer ve S. Somuncuoğlu, s.13-49. İstanbul: İletişim.

Özbek, M. (1998) “Mekânsal ve Kültürel Haritalar: İstanbullu Kadın Öğrencilerden Yaşam ve Göç Öyküleri,“ Defter 11/32, s.109-27.

---------- (der.) Kamusal Alan, İstanbul: Hil Yayınları.

Özgüç, N. (1998) Kadınların Coğrafyası, İstanbul: Çantay Yayınları.

Özgüven, B. (2001) “A Market Place in the Ottoman Empire: Avrat Pazarı and Its Surroundings,” Kadın / Woman 2000 2/1, s.67-86.

Özgüven, Y. (2010) “Yeni Kadın Kimliği: Evin Öznesi, Evin Nesnesi Kadın,” Kadın ve Mekân: Tutsaklık mı? Sultanlık mı? içinde, der. A. Akpınar, G. Bakay ve H. Dedehayır, s.220-34. İstanbul: Turkuvaz.

Özkan, H. (2002) “Türkiye’de Tek Parti Dönemi Coğrafya ve Mekân Anlayışları: Yatay Bir Dönemlendirme Denemesi,” Toplum ve Bilim 94, s.143-74.

Özkaplan, N. (2009) “Duygusal Emek ve Kadın İşi/Erkek İşi,” Çalışma ve Toplum 21, s.15-24.

Özkoçak Akyazıcı, S. (2007) “Coffeehouses: Rethinking the Public and Private in Early Modern İstanbul,” Journal of Urban History 33/6, s.965-86

Özuğurlu, A. (2005) Poverty or Social Reproduction of Labour: Life in Çöplük District, yayınlanmamış Doktora tezi, Ankara: ODTÜ Sosyoloji Bölümü

Özyeğin, G. (1996) “Alt Kattakilerin Görüşü: Kapıcı Eşlerinin Yaşamında Mekân ve Toplumsal Damgalanma,” Diğerleri’nin Konut Sorunları içinde, der. E.M. Komut, s.146-160. Ankara: TMMOB Mimarlar Odası.

---------- (2005a) Başkalarının Kiri: Kapıcılar, Gündelikçiler ve Kadınlık Halleri, Ankara: İletişim.

---------- (2005b) “Kapıcılar, Gündelikçiler ve Ev Sahipleri: Türk Kent Yaşamında Sorunlu Karşılaşmalar,” Kültür Fragmanları: Türkiye’de Gündelik Hayat içinde, der. D. Kandiyoti ve A. Saktanber, çev. Z. Yelçe, s.57-82. İstanbul: Metis.

Pasin, B. (2010) “Türkiye’de Hegemonik Erkekliğin Üretimi ve Kamusal Ritüel Mekânları,” Dosya 19: Cinsiyet ve Mimarlık, Ankara: Mimarlar Odası Ankara Şubesi, s.52-60. Pazartesi (1999), S. 56.

Pearson, R., Whitehead, A. ve Young, K. (1984) “Introduction: The Continuing Subordination of Women in the Development Process,” Of Marriage and the Market: Women’s Subordination and its Lessons içinde, der. K. Young, C. Wolkowitz ve R. McCullagh, s.ix-xix. London: Routledge - Kegan Paul.

Peet, R. (1998) “Feminist Theory and the Geography of Gender,” Modern Geographical Thought içinde, s.247-91. UK - USA.

Peirce, L. (2002) Harem-i Hümayun, çev. A. Berktay, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Pınarcıoğlu, N.Ş. (2006) Kentlerde Kadınların İşgücü ve İstihdama Katılım Sorunları: İzmit Örneği, yayınlanmamış YL tezi, Kocaeli Üni. SBE.

---------- (2011) Yerel Siyaset ve Kadın Katılımı: İstanbul ve Kocaeli’nde Niteliksel Bir Araştırma, yayınlanmamış Doktora tezi, MÜ SBE, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı.

----------, Kanbak, A. ve Şiriner, M. (2010) “Kent Kuramları,” Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları içinde, der. Ö. Uğurlu vd. s.71-102. İstanbul: Örgün Yayınevi.

Polat, N. (2008) “Cinsiyet ve Mekân: Erkek Kahveleri,” Toplum ve Bilim 112, s.147-57.

Refiğ, H. (2010) “Türk Sinemasında Kültürel Değişim Sürecinde Ev Mekânı ve Kadın,” Kadın ve Mekân: Tutsaklık mı? Sultanlık mı? içinde, der. A. Akpınar, G. Bakay ve H. Dedehayır, s.344-9. İstanbul: Turkuvaz.

Rendell, J., Penner, B. ve Borden, I. (der.) (2000) Gender, Space and Architecture: An Interdisiplinary Introduction, London - NY: Routledge.

Rodriguez, L. (1994 / 1999) “Barrio Kadınları: Kentsel Hareket ile Feminist Hareket Arasında,” Kent Kooperatifçiliği, S. 103-5, çev. A. Alkan, s. 10-23.

Rose, G. (1993a) Feminism and Geography: The Limits of Geographical Knowledge, UK: Blackwell, Polity Press.

---------- (1993b) “Progress in Geography and Gender. Or Something Else,” Progrees in Human Geography 17/4, s.531-7.

Sakaoğlu, N. (2002) Tarihi, Mekânları, Kitabeleri ve Anıları ile Saray-ı Hümayun – Topkapı Sarayı, İstanbul: Denizbank Yayınları

Saktanber, A. (1996) “Kendilerine Ait Bir Site: Bir İslami Yaşam Tarzı Oluşturma Çabası,” Diğerleri’nin Konut Sorunları içinde, der. E. M. Komut, s.170-81. Ankara: TMMOB Mimarlar Odası.

Sancar, S. (2000) “Siyasal Süreçlere Katılımda Kadın-Erkek Eşitliği,” Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset içinde, s.197-258. İstanbul: TÜSİAD.

---------- (2003) “Üniversite’de Feminizm? Bağlam, Gündem ve Olanaklar,” Toplum ve Bilim 97.

---------- (2009) Erkeklik: İmkânsız İktidar, İstanbul: Metis.

Savran Acar, G. (2004) Beden, Emek, Tarih: Diyalektik Bir Feminizm İçin, İstanbul: Kanat Yayıncılık.

Savran, G. (2009) “Sol Hâlâ Patriyarkayı ‘Kadın Sorunu’ Olarak Görüyor, ” söy. A. Günal, Birikim 244-5, s.115-23.

Say Eryılmaz, M. (2000) Kadın İşgücünün Enformel Sektördeki İstihdamı: Gündelik Temizlik İşçisi Kadınların Enformel İşgücü Piyasası İçinde Yer Alış Biçimleri, yayınlanmamış YL tezi, İÜ SBE Kadın Çalışmaları Bilim Dalı

Sayın, Z. (2000) “Batı’da ve Doğu’da Bedenin Temsilinde Haysiyet ve Zillet (I ve II),” Defter 39 ve 40.

Schick, I.C. (2001) Batının Cinsel Kıyısı: Başkalıkçı Söylemde Cinsellik ve Mekânsallık, çev. S. Kılıç ve G. Sarı, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Secor, A. (2002) “The Veil and Urban Space in Istanbul: Women’s Dress, Mobility and Islamic Knowledge,” Gender, Place and Culture 9/1, s.5–22.

---------- (2004) “‘There is an İstanbul That Belongs to Me’: Citizenship, Space and Identity in the City,” Annals of the Association of American Geographers 94/2, s.352-67.

Selek, P. (2001) Maskeler, Süvariler, Gacılar: Ülker Sokak – Bir Alt Kültürün Dışlanma Mekânı, İstanbul: Aykırı. (gözden geçirilmiş 2. baskı – 2007, İstanbul: İstiklâl)

---------- (2008) Sürüne Sürüne Erkek Olmak, İstanbul: İletişim.

Spain, D. (1992) Gendered Spaces, Chapel Hill - London: The University of North Carolina Pres.

Staeheli, L.A. ve Clarke, S.E. (1995) “Gender, Place and Citizenship,” Gender in Urban Research içinde, der. J.A. Garber ve R. S. Turner, s.3-24. California: Sage.

Stimpson, C. v.d. (der.). (1981) Women and the American City, Chicago: University of Chicago Press.

Şahin, Y. (2001) Kentleşme Politikası, gözden geçirilmiş 2. Baskı, Trabzon: Murathan Yayıncılık

Şen, B. ve Doğan, A.E. (der.) (2010) Tarih, Sınıflar ve Kent, Ankara: Dipnot.

Şentürk, L. (2007) Modulor’un Bedeni, yayınlanmamış Doktora tezi, İstanbul: YTÜ FBE Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı

---------- (2009) “Eril Kente Dönüş,” Cins Cins Mekân içinde, der. A. Alkan, s.36-62. İstanbul: Varlık.

---------- (2010a) Dozerin Rüyaları, İstanbul: Altıkırkbeş Yayıncılık.Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


---aaa--kcllijjati-xxi-4.html

---abstrak-nama--supriadi.html

---atulla-zma-mmmd-fazil-10.html

---atulla-zma-mmmd-fazil-15.html

---atulla-zma-mmmd-fazil-2.html