1 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 ... 162

16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD

səhifə116/162
tarix15.04.2018
ölçüsü5.05 Kb.

300

 
16 may 2008‐ci il tarixli 

607‐IIIQD

 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6, 
maddə  454)  ilə  151.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

  

on

  

beş  mislindən

 

iyirmi

 

mislinədək

” sözləri “

on

 

beş manatdan

 

iyirmi

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
22 iyun 2010‐cu il tarixli 

1045‐IIIQD

 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(“Azərbaycan”

 

qəzeti,

 

02

 

iyul

 

2010‐cu

 

il, №

 

139,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2010‐cu

 

il, №

 

7,

  

maddə  598)

  

ilə  

151.1‐ci  maddədə  “

sürmə  təlimi

  

keçmə

”  sözlərindən  sonra  “

,

  

avtomagistralda

  

və  ya

 

yaşayış zonasında

 

hərəkət

 

etmə, əks

 

istiqamətli

 

hərəkət

 

zolağına

 

çıxmadan

 

ötmə və ya

 

manevr

 

etmə

” 
sözləri,  “

pozulmasına,

”  sözündən  sonra  “

ümumi

  

istifadədə  olan

  

nəqliyyat

  

vasitələrinin

  

dayanacaq

 

meydançasında

  

və  ya

  

5.12,

  

5.13

  

yol

  

nişanlarından

  

15

  

metrdən

  

az

  

yaxınlıqda

  

digər nəqliyyat

 

vasitələrinin

 

dayanmasına

 

və ya

 

durmasına,

 

səkilərlə və qanunla

 

nəzərdə tutulmamış hallarda

 

yolun

 

çiyini

 

ilə hərəkət

 

edilməsinə,

 

piyada

 

keçidində nəqliyyat

 

vasitələrinin

 

hərəkəti

 

nizamlayıcı

 

tərəfindən

 

və ya

 

svetofor

 

vasitəsilə nizamlanmırsa,

 

həmin

 

piyada

 

keçidinə daxil

 

olmuş və ya

 

daxil

 

olmaqda

 

olan

 

piyadaya

  

sürücü

  

tərəfindən nəqliyyat

  

vasitəsini

  

dayandıraraq

  

yol

  

verilməməsinə,

”  sözləri  əlavə 
edilmişdir. 

301

 
16 may 2008‐ci il tarixli 

607‐IIIQD

 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (

“Azərbaycan”

 

qəzeti

 

7

 

iyun

 

2008‐ci

 

il, №

 

123,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2008‐ci

 

il, №

 

6,

 

maddə  454

)  ilə  151.2‐ci  maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

  

iyirmi

  

mislindən

 

qırx

 

mislinədək

” sözləri “

iyirmi

 

manatdan

 

qırx

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
22 iyun 2010‐cu il tarixli 

1045‐IIIQD

 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(“Azərbaycan”

 

qəzeti,

 

02

 

iyul

 

2010‐cu

 

il, №

 

139,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2010‐cu

 

il, №

 

7,

  

maddə  598)

  

ilə  

151.2‐ci  maddədə  “

ötmə,

  

manevr

  

etmə

”  sözləri  “

əks

  

istiqamətli

  

hərəkət

  

zolağına

 

çıxmaqla

 

ötmə və ya

 

manevr

 

etmə

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
22 iyun 2010‐cu il tarixli 

1045‐IIIQD

 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(“Azərbaycan”

 

qəzeti,

 

02

 

iyul

 

2010‐cu

 

il, №

 

139,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2010‐cu

 

il, №

 

7,

  

maddə  598)

  

ilə  

151.2‐ci  maddədə  “

daxil

  

olmasına,

”  sözlərindən  sonra  “

ümumi

  

istifadədə  olan

 

nəqliyyat

  

vasitəsini

  

sərnişinləri

  

mindirmək və  ya

  

düşürtmək

  

üçün

  

bu

  

məqsədlə  xüsusi

  

olaraq

 

müəyyən

  

edilmiş  dayanacaq

  

meydançalarından

  

və  ya

  

5.12,

  

5.13

  

nişanları

  

ilə  işarələnmiş  dayanacaq

 

yerlərindən kənarda

 

dayandırılmasına,

” sözləri əlavə edilmişdir. 
22 iyun 2010‐cu il tarixli 

1045‐IIIQD

 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(“Azərbaycan”

 

qəzeti,

 

02

 

iyul

 

2010‐cu

 

il, №

 

139,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2010‐cu

 

il, №

 

7,

  

maddə  598)

  

ilə  

151.2‐ci  maddədə  “

yol

  

verilməməsinə

”  sözlərindən  sonra  “

və  ya

  

belə  nəqliyyat

 

vasitəsinin

  

müşayiət

  

etdiyi

  

mütəşəkkil

  

nəqliyyat

  

dəstəsinə  qoşularaq

  

hərəkət

  

edilməsinə

”  sözləri 
əlavə edilmişdir. 
302 
16 may 2008‐ci il tarixli 

607‐IIIQD

 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(“Azərbaycan”

 

qəzeti

 

7

 

iyun

 

2008‐ci

 

il, №

 

123,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2008‐ci

 

il, №

 

6,

 

maddə  454)

  ilə  151.3‐cü  maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

  

qırx

  

mislindən

 

altmış mislinədək

” sözləri “

qırx

 

manatdan

 

altmış manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

303

 
22  iyun  2010‐cu  il  tarixli  

1045‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(“Azərbaycan”

 

qəzeti,

 

02

 

iyul

 

2010‐cu

 

il, №

 

139,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2010‐cu

  

il,  №

  

7,

  

maddə  598)

  

ilə  

151.4‐cü  maddədə  “

151.3‐cü,

”  sözündən  sonra  “

152‐1.1‐ci

”  sözü  əlavə 
olunmuşdur 
304 
16 may 2008‐ci il tarixli 

607‐IIIQD

 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (

“Azərbaycan”

 

qəzeti

 

7

 

iyun

 

2008‐ci

 

il, №

 

123,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2008‐ci

 

il, №

 

6,

 

maddə  454

)  ilə 151.5‐ci  maddənin sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

 

yüz

  

mislindən

  

yüz

 

qırx

 

mislinədək

” sözləri “

yüz

 

manatdan

 

yüz

 

qırx

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

305

 
22  iyun  2010‐cu  il  tarixli  

1045‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(“Azərbaycan”

 

qəzeti,

 

02

 

iyul

 

2010‐cu

 

il, №

 

139,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2010‐cu

 

il, № 7,

 

maddə 598)

 ilə 151‐ci  maddənin “Qeyd”inin mətni 1‐ci hissə hesab edilmişdir; 
11  fevral  2011‐ci  il  tarixli  

66‐IVQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  

(“Azərbaycan”

 

qəzeti,

  

6

  

mart

  

2011‐ci

  

il,  №

  

052)

  ilə  151‐ci  maddənin  “Qeyd”  hissəsinin  1‐ci  bənd  yeni  redaksiyada 
verilmişdir. 
əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
1. Bu Məcəllənin 151.2‐ci maddəsində göstərilən qayda pozuntularına yol verilməsi 3 balla, 151.3‐
cü maddəsində göstərilən qayda pozuntularına yol verilməsi 4 balla qiymətləndirilir. 

306

 
22  iyun  2010‐cu  il  tarixli  

1045‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(“Azərbaycan”

 

qəzeti,

 

02

 

iyul

 

2010‐cu

 

il, №

 

139,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2010‐cu

 

il, № 7,

 

maddə 598)

 ilə 151‐ci  maddənin “Qeyd”inə yeni məzmunda 2‐ci hissə əlavə edilmişdir; 

307

 
11 fevral 2011-ci il tarixli 

66-IVQD

 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 (“Azərbaycan” qəzeti, 


6 mart 2011-ci il, № 052) 

ilə 
151‐ci maddənin “Qeyd” hissəsinə yeni məzmunda 3‐cü və 4‐cü bəndlər əlavə 
edilmişdir. 
308 
16 may 2008‐ci il tarixli 

607‐IIIQD

 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (

“Azərbaycan”

 

qəzeti

 

7

 

iyun

 

2008‐ci

 

il, №

 

123,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2008‐ci

 

il, №

 

6,

 

maddə  454

)  ilə  152.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

  

qırx

  

misli

”  sözləri 

qırx

 

manat

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
309 
16 may 2008‐ci il tarixli 

607‐IIIQD

 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (

“Azərbaycan”

 

qəzeti

 

7

 

iyun

 

2008‐ci

 

il, №

 

123,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2008‐ci

 

il, №

 

6,

 

maddə 454

) ilə 152.2‐ci maddənin sanksiyasında “

şərti

 

maliyyə vahidi

 

məbləğinin

 

altmış misli

” sözləri 

altmış manat

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
310 
16 may 2008‐ci il tarixli 

607‐IIIQD

 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (

“Azərbaycan”

 

qəzeti

 

7

 

iyun

 

2008‐ci

 

il, №

 

123,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2008‐ci

 

il, №

 

6,

 

maddə  454

)  ilə  152.3‐cü  maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

  

səksən

  

mislindən

 

yüz

 

mislinədək

” sözləri “

səksən

 

manatdan

 

yüz

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
22 iyun 2010‐cu il tarixli 

1045‐IIIQD

 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(“Azərbaycan”

 

qəzeti,

 

02

 

iyul

 

2010‐cu

 

il, №

 

139,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2010‐cu

 

il, №

 

7,

 

maddə 598)

 ilə 152.3‐cü maddədə “

törədilməsinə

” sözündən sonra “

və ya

 

nəqliyyat

 

vasitəsini

 

idarə 


etmək

  

hüququ

  

məhdudlaşdırılmış  şəxs

  

tərəfindən nəqliyyat

  

vasitəsinin

  

idarə  edilməsinə

”  sözləri 
əlavə edilmişdir. 
311 
16 may 2008‐ci il tarixli 

607‐IIIQD

 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (

“Azərbaycan”

 

qəzeti

 

7

 

iyun

 

2008‐ci

 

il, №

 

123,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2008‐ci

 

il, №

 

6,

 

:

edocs -> lexdocs -> laws
laws -> Haqsız Rəqabət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
laws -> Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi
laws -> Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
laws -> Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında
laws -> Nəşriyyat işi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
laws -> Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasinin qanunu
laws -> ÜƏmt-nin ifalar və fonoqramlara dair Müqaviləsi-nə qoşulmaq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
laws -> Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi
laws -> Azərbaycan Respublikası və Ukrayna arasında 2009-cu IL aprelin 9-da Bakı şəhərində imzalanmış sənədlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
laws -> İxtira və sənaye nümunəsi patentinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması Qaydaları-nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


ayrmclk-yasa-kavram--3.html

ayrn-bir-arada-bulunmas.html

ayru--qoma---ramiz-skr-m.html

aysel-altan---shif-4.html

aysel-qutikyanova---milli.html