1 2 3 4 5

434. Hansı göstərici istehsal quruluşunun səviyyəsini xarakterizə etmir?

səhifə5/5
tarix25.05.2018
ölçüsü0.56 Mb.

434. Hansı göstərici istehsal quruluşunun səviyyəsini xarakterizə etmir?

A) Məhsulun çəkisi

B) Əmək məhsuldarlığı

C) Rentabellilik səviyyəsi

D) Məhsulun maya dəyəri

E) Fondverimi

435. Istehsal quruluşa hansı amil təsir etmir?

A) Istehsalın həcmi

B) Idarəetmənin quruluşu

C) Məhsulun konstruksiyası

D) Texnoloji proses

E) Əmək məhsuldarlığı

436. Müəssisənin istehsal quruluşuna nə aiddir?

A) Əsas sex və sahələr

B) Kommunal təsərrüfat

C) Yeməkxana

D) Inzibati apparat

E) Tibbi məntəqə

437. Bilavasitə istehsal prosesinə nə aid edilmir?

A) Əmək prosesi

B) Əsas proses

C) Köməkçi proses

D) Xidmətçi proses

E) Qeyri – istehsal proses

438. Sənaye müəssisəsinin əsas əlamətlərinə nə aid edilmir?

A) Iqtisadi – istehsal vəhdətlik

B) Hüquqi – istehsal vəhdətlik

C) Istehsal – texniki vəhdətlik

D) Inzibati – təşkilati vəhdətlik

E) Onun maddi – texniki bazası

439. Müəssisənin nizamnamə kapitalına nə aid edilmir?

A) Nəğdsiz pul vəsaiti

B) Əsas istehsal fondların dəyəri

C) Dövriyyə istehsal fondlarının dəyəri

D) Müəssisənin sərəncamda olan nəğd pul vəsaiti

E) Onun kredit vəsaitləri

440. Müəssisənin mahiyyəti onun hansı sənədində göstərilir?

A) Lisenziya

B) Nizamnamə

C) Müqavilə

D) Bəyənnamə

E) Kontrakt

441. Müəssisədə inzibati aparatın qurulmasına hansı amil təsir etmir?

A) Məhsulun bazar qiyməti

B) Onun miqyası

C) Istehsalın xüsusiyyətləri

D) Texniki səviyyəsi

E) Maliyyə imkanları

442. Idarəetmənin prinsiplərinə nə aid edilmir?

A) Normalaşdırma

B) Təkbaşçılıq

C) Kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsi

D) Maddi həvəsləndirmə

E) Idarəetmənin kompyüterləşdirilməsi

443. Müəssisənin idarə edilməsinin zəruriliyinə nəyin aidiyyəti yoxdur?

A) Miqyası

B) Onun mürəkkəbliyi

C) Məhsulun maya dəyəri

D) Onun əlaqəsinin çoxsahəli olması

E) Məlumatın çoxluğu

444. Özəl sənaye müəssisəsinin əsas mülkiyyət forması hansıdır?

A) Xüsusi

B) Dövlət

C) Şəxsi


D) Kollektiv

E) Fərdi


445. Bazar iqtisadiyyanının əsas mexanizmi hansıdır?

A) Qiymət

B) Tələb

C) Təklif

D) Istehsal gücü

E) Tələb və təklif

446. Özəl sənaye müəssisəsi hansı sənəd əsasında fəaliyyət göstərə bilər?

A) Lisenziya

B) Nizamnamə

C) Bəyənnamə

D) Müqavilə

E) Kontrakt

447. Dövlət sənaye müəssisəsinin fəaliyyətinin əlamətlərinə hansı aid deyil?

A) Idarəetmə

B) Planlaşdırma

C) Tənzimləmə

D) Iqtisadi sərbəstlik

E) inzibatçılıq

448. Müəssisənin təşkili və istehsalın idarə olunması fənninin funksiyalarına nə aid edilmir?

A) Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatını təhlil edir

B) Nəzəri iqtisadi bilikləri sənaye müəssisələrinin fəaliyyət təcrübəsinə yaxınlaşdırır

C) Yeni səmərəli təsərrüfatçılıq üsullarının tətbiqi yollarını göstərir

D) Sənaye müəssisələrinin işində yerli və xarici təcrübənin istifadəsinin zəruriliyini göstərir

E) Sənaye müəssisələrin işinin iqtisadi səmərəlilik göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasının üsullarını əsaslandırır

449. Tikinti materialları sənayesi sənayenin nəyidir?

A) Yarımsahəsidir

B) Sahəsidir

C) Müəssisəsidir

D) Şirkətidir

E) firmasıdır

450. Sənaye – ölkə iqtisadiyyatının:

A) firmasıdır

B) Müəssisəsidir

C) Şirkətidir

D) Birliyidir

E) Sahəsidir

451. Dövlət istehsal müəssisəsini qeydiyyata alarkən hansı sənədi tələb edir?

A) Nizamnamə

B) Lisenziya

C) Tələbnamə

D) Müqavilə

E) Kontrakt

452. Müddət baxımından krediditin hansı növü yoxdur?

A) Ortamüddətli

B) Qısamüddətli

C) Müddətsiz

D) Uzunmüddətli

E) Bir illik

453. Istehsal prosesinin neçə mərhələsi vardır?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 1


454. Məhsulun dəyərinin pul ilə ifadəsi necə adlanır?

A) Qazanc

B) Gəlir

C) Maya dəyəri

D) Qiymət

E) Dəyər


455. Idarəçilik xərclərinə hansı aid edilmir?

A) Əsas və əlavə fəhlələrin əmək haqqı

B) MTİ əmək haqqı

C) Qulluqçuların əmək haqqı

D) Baş rəhbər işçilərin əmək haqqı

E) Müdirin əmək haqqı

456. Məhsulun maya dəyərinin maddələrinə hansı aid edilmir?

A) Amorsizasiya

B) Xammal və materiallar

C) Yanacaq və enerji

D) Vergilər

E) Əsas və əlavə əmək haqqı

457. Əmək məhsuldarlığı hansı üsul ilə hesablanır?

A) Istehsal xərclərinin mənfəətə nisbəti ilə

B) Mənfəətin istehsal xərclərinə nisbəti ilə

C) Məhsulun həcminin işçilərin sayına nisbəti ilə

D) Işçilərin sayının işin həcminə nisbəti ilə

E) Mənfəətin kapitala nisbəti ilə

458. Iqtisadi səmərəlilik göstəricilərinə hansı aid edilmir?

A) Əsas fondların quruluşu

B) Rentabellik

C) Əmək məhsuldarlığı

D) Maya dəyərinin aşağı salınmasının səviyyəsi

E) Fondverimi və fondtutumu

459. Müəssisədə əmək və əmək haqqı planının göstəricilərinə hansı aid edilmir?

A) MTİ sayı

B) Məhsulun maya dəyəri

C) Əmək haqqı fondu

D) Əmək haqqının orta səviyyəsi

E) Qulluqçuların və xidmətçilərin sayı

460. Təmir sex və sahələrin funksiyalarına hansı aid deyil?

A) Digər şirkətlərin avadanlığının texniki xidmətinin aparılması

B) Bütün təmir və texniki xidmət işlərinə aid olan kompoleks əməliyyatların keçirilməsi

C) Istehsal planının tərtib edilməsi

D) Dəzgahların istehsala hazırlığının təmin edilməsi

E) Texniki xidmət sahələrinin planlarının tərtib edilməsi

461. Sənaye müəssisəsinin gəlirinin artırılmasına hansı amil təsir etmir?

A) Əmək haqqının artım tempinin əmək məhsuldarlığının artım tempinə nisbətən yüksək olması

B) Istehsal xərclərinin azaldılması

C) Işçilərin sayının azaldılması

D) Yeni iş növlərinin tətbiqi

E) Idarəçilik xərclərinin azaldalması

462. Əsas istehsal fondlardan alınan məhsulun onların orta dəyərinə olan nisbəti necə adlanır?

A) Enerjitutumu

B) Fondtutumu

C) Fondlasilahlanma

D) Rentabellik

E) Fondverimi

463. Kreditin hansı funksiyası yoxdur?

A) Zəmanətlidir

B) Faizlə qaytarılır

C) Müddətlidir

D) Təmənnasızdır

E) Biznesplana əsaslanır

464. Məhsulun maya dəyərinin aşağı salınmasının yollarına hansı aid deyil?

A) Yeni texnikanın tətbiqi və əmək məhsuldarlığlnln yüksəldilməsi

B) Işin yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi

C) Dəzgahların maksimum dərəcədə yüklənməsi

D) Işçilərin sayının artırılması

E) Idarəçilik xərclərinini azaldılması

465. Maddi həvəsləndirmə fondlarının istifadə istiqamətlərinə hansı aid edilmir?

A) Birdəfəlik maddi yardımlar

B) Birtərəfli əmək haqqı

C) On üçüncü əmək haqqı

D) Əsas əmək haqqı

E) Göstərilən xidmətlərə görə başqa müəssisələrə verilən mükafatlar

466. Material ehtiyatlarının hansı növü yoxdur?

A) Texniki ehtiyat

B) Ümumi maksimum ehtiyatı

C) Cari ehtiyat

D) Texniki ehtiyat Sığortalı ehtiyat

E) Orta ehtiyat

467. Dövriyyə vəsaitinin istifadəsini xarakterizə edən göstəricilərə hansı aid edilmir?

A) Fondverimi

B) Dövranlıq əmsalı

C) Vəsaitlərin bir dövranının uzunluğu

D) Dövriyyə vəsautlərin bir manatına düşən məhsulun həcmi

E) Gəlirlərin bir manatına düşən dövriyyə vəsaitlərin həcmi

468. Sənaye müəssisəsinin planlarına hansı aid deyil?

A) Maya dəyəri planı

B) Müəssisənin ümumi planı

C) Əmək və əmək haqqı planı

D) Müəssisənin istehsal proqramı

E) Maliyyə planı

469. Sənaye müəssisəsinin məqsədlərinə hansı aid edilmir?

A) Bazarda məhsul bollugunun yaradılması

B) Istehsalın təşkili

C) Məhsul buraxılışı

D) Başqa müəssisələrə xidmətlərin göstərilməsi

E) Elmi – tədqiqat işlərinin aparılması

470. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sənaye müəssisələri fəaliyyətinin sərbəstliyi nədə özünü göstərmir?

A) Digər müəssisələr ilə sərbəst şəkildə müqavilələr bağlanır

B) Lisenziyaların verilməsi xeyli asanlaşır

C) İstehsalın dövlət tərəfindən planlaşdırılması

D) Müəssisələr sərbəst şəkildə istehsal planlarını tərtib edir

E) Burada azad rəqabət mövcuddur

471. Illik planlar əsasında daha qısa (rüb, ay, dekada, həftə, növbə) müddət üçün işlənib hazırlanan plan növü hansıdır?

A) Proqnoz

B) Operativ

C) Ortamüddətli

D) Uzunmüddətli

E) Bir illik

472. Əgər müəssisənin hesablama hesabında pul vəsaitinin sərbəst qalığı varsa, ödənişlər üzrə vaxtı keçmiş borcları yoxdursa, müəssisənin maliyyə vəziyyəti:

A) Sabitdir

B) Sabit deyil

C) Dəyişir

D) Dəyişmir

E) Nisbətən sabitdir

473. Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin mühüm amillərinə hansı aid deyil?

A) Mənfəət

B) Tədiyyə qabiliyyəti

C) Dövriyyə vəsaitinin vəziyyəti

D) İnzibati aparatının quruluşu

E) Rentabellik

474. Rentabellik necə hesablanır?

A) Mənfəətin istehsal xərclərinə olan nisbəti kimi

B) Istismar xərclərin gəlirə olan nisbəti kimi

C) Istehsal xərclərin cari xərclərə olan nisbəti kimi

D) Istismar mənfəətinin balans mənfəətinə nisbəti kimi

E) Kapitalın mənfəətə olan nisbəti kimi

475. Məhsulun (işin, xidmətin) satışından daxil olan pul vəsaiti ilə istehsal xərcləri arasında fərq hansıdır?

A) Dəyər


B) Gəlir

C) Qazanc

D) Rentabellik

E) Mənfəət

476. Maliyyənin hansı funksiyası yoxdur?

A) Keyfiyyət funksiyası

B) Istehsal funksiyası

C) Nəzarət funksiyası

D) Həvəsləndirmə funksiyası

E) Uçot


477. Maliyyə planına aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

A) Gəlirlər və daxil olan vəsaitlər

B) Vergi bəyənnaməsi

C) Xərclər və ayrılan vəsaitlər

D) Yuxarı təşkilatlar ilə qarşılıqlı pul münasibətləri

E) Kapital qoyuluşu

478. Müəssisənin maliyyəsi dedikdə aşağıdakı başa düşülür.

A) Müəssisənin pul gəlirlərinin və yığımının formalaşması və istifadəsi ilə bağlı olan münasibətlərin məcmusu

B) Müəssisənin gəlirləri

C) Bazar konyukturasının mümkün olan dəyişməsi

D) Tələb və təklif arasında olan asılılıq

E) Müəssisəyə verilən kredit

479. Avadanlığın iş tərzinə görə hansı avadanlıq növü yoxdur?

A) Axınlı

B) Fasiləli işləyən

C) Fasiləsiz işləyən

D) Mövsümi

E) Cari


480. Müəssisənin istehsal gücünü hesablayarkən hansı göstəricidən istifadə edilmir?

A) Avadanlıgın çəkisi

B) Avadanlığın miqdarı

C) Avadanlığın tərkibi

D) Avadanlığın iş vaxtı fondu

E) Avadanlığın növləri

481. Müəssisənin istehsal gücünə hansı göstərici təsir etmir?

A) Avadanlıgın amorsizasiya norması

B) Avadanlığın miqdarı və tərkibi

C) Istehsal edilən məhsulun nomenklaturu

D) Istehsal edilən məhsulun əmək tutumu

E) Avadanlığın iş vaxtı fondu

482. Istehsal gücünün hansı növü yoxdur?

A) Giriş


B) Buraxılış

C) Çıxış


D) Orta illik

E) Cari


483. Müəssisənin istehsal gücü hansı göstərici ilə müəyyən edilmir?

A) Işçilərin sayı

B) Məhsulun istehlak dəyəri

C) Dəzgahların sayı

D) Məhsulun miqdarı

E) Məhsuldarlıq

484. Materialların istehsala buraxılmasında hansı sənəddən istifadə edilmir?

A) Müəssisənin nizamnaməsi

B) Limit kartaları

C) Material tələbnaməsi

D) Birdəfəlik tələbnamələr

E) Plan – xəritələr

485. Anbarın hansı növü yoxdur?

A) Bağlı


B) Açıq

C) Universal

D) Geniş

E) Xüsusi

486. Anbarın hansı funksiyası yoxdur?

A) Maddi resursların qəbulu

B) Maddi resursların artırılması

C) Maddi resursları istehsala buraxmaq üçün hazır vəziyyətə gətirilməsi

D) Maddi resursların istehsala buraxılması

E) Maddi resursların qorunması

487. Material ehtiyatlarının artıq olması müəssisə üçün hansı mənfi tərəfləri ilə nəticələnir?

A) Ambar təsərrüfatənın işi pozulur

B) Materialların saxlanmasına çəkilən xərclər artır

C) Israfçılıq üçün şərait yaranır

D) Materiallar qorunur

E) Müəssisənin maliyyə vəziyyəti pisləşir

488. Iş vaxtının orta miqdarını hesablayarkən hansı növ vaxt fondu nəzərdə tutulmur?

A) Mövsum vaxt fondu

B) Bayram və bazar günləri

C) Təqvim vaxt fondu

D) Nominal vaxt fondu

E) Faydalı vaxt fondu

489. Material sərfi normalarının hesablanmasının hansı üsulu yoxdur?

A) Texniki – analitik

B) Texnoloji

C) Hesabat – statiktik

D) Təcrübəvi – laboratoriya

E) İqtisadi

490. Mənfəətin istehsal xərclərinə nisbəti hansı göstəricidir?

A) Rentabellik

B) Gəlir

C) Qazanc

D) Mənfəət

E) Qiymət

491. Müəssisənin xərclərindən hansı sabit məsrəflərdir?

A) Fəhlələrin əmək haqqı

B) Yanacağın və xammalın alınmasına çəkilən xərclər

C) Mənfəət vergisi

D) Idarəedici heyətin əmək haqqı

E) Yanacaq xərcləri

492. Xərc maddələri üzrə maya dəyərinin hesablanması necə adlanır?

A) Qruplaşdırma

B) Kalkulyasiya

C) Amorsizasiya

D) Renovasiya

E) Uçot


493. Əməyin ödənilməsində tarif stavkasına uyğun olaraq işlənmiş saatlara görə ödəniş hansıdır?

A) Akkord sistemi

B) Işəmuzd əmək haqqı

C) Mükafatlı vaxtamuzd

D) Mükafatlı – vaxtamuzd və işəmuzd sistemlərin birliyi

E) Vaxtamuzd əmək haqqı

494. Işçinin ona verilən dərəcədən asılı olaraq aylıq əmək haqqının mütləq səviyyəsinin göstəricisi hansıdır?

A) Tarif stavkası

B) Tarif

C) Tarif əmsalı

D) Tarif zolağı

E) Tarif sistemi

495. Dövriyyə fondları istehsal prosesində öz natural formasını:

A) Saxlayır

B) Dəyişmir

C) Qismən dəyişir

D) Qismən dəyişmir

E) Tam dəyişir

496. Əsas istehsal fondların orta dəyərinin işin həcminə nisbəti necə adlanır?

A) Fondtutumu

B) Foindverimi

C) Fondla silahlanma

D) Rentabellik

E) Məhsuldarlıq

497. Əsas istehsal fondların istifadə səviyyəsini xassələndirən göstəricilər hansılardır?

A) Əmək məhsuldarlığı

C) Maya dəyəri

B) Fondverimi və fondtutumu

D) Əmək haqqı

E) Gəlir


498. Istehsal yükünün və təbii amillərin təsiri nəticəsində əsas istehsal fodlarının faydalı istismar – texniki xassəsinin tədricən itirilməsi hansıdır?

A) Texnoloji aşınma

B) Mənəvi aşınma

C) Mənəvi aşınmanın bir formasıdır

D) Texniki aşınma

E) Fiziki aşınma

499. Müəssisənin balansında olan yaşayış binaları, poliklinika, klub, kitabxana, kommunal təsərrüfat və s. hansına aiddir?

A) Əsas istehsal fondlarına

B) Qeyri – istehsal əsas fondlara

C) Qeyri - əsas istehsal fondlara

D) Dövriyyə fondlarına

E) Dövriyyə vəsaitlərinə

500. Hər hansı məhsulun maya dəyərində iqtisadiyyatın hansı sahəsinin xidmətləri bir maddə kimi iştirak edir?

A) Rabitə

B) Sənaye

C) Nəqliyyat

D) Kənd təsərrüfatı

E) Tikinti

501. Məhsulun maya dəyərinin aşağı salınmasına hansı qulluq edir?

A) Material sərfi normalarının artması

B) Işçilərin sayının artırılması

C) Nəqliyyat xərclərinin artması

D) Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi

E) Əmək haqqının artması

502. Inşaat materialları istehsalı iqtisadiyyatın hansı sahəsində təşkil olunur?

A) Sənaye

B) Kənd təsərrüfatı

C) Tikinti

D) Nəqliyyat

E) Rabitə

503. Hansı istehsalın idarə edilməsinə daxil edilmir?

A) Planlaşdırma

B) Təşkil

C) Tənzimləmə

D) Normalaşdırma

E) Standartlaşdırma

504. Vaxt norması artdıqca, istehsal norması:

A) Eyni dərəcədə azalır

B) Artır

C) Qismən azalır

D) Qismən artır

E) Azalır

505. Texniki vaxt normasının tərkibinə nə aid edilməməlidir?

A) Köməkçi vaxt

B) Hazırlıq – tamamlama vaxtı

C) Əsas vaxt

D) Əlavə vaxt

E) Iş yerinə xidmət vaxtı

506. Fəhlələrin sayını təyin etmək üçün hansı məlumatdan istifadə edilmir?

A) Müəssisədə orta əmək haqqının səviyyəsi

B) Müəyyən plan dövrü üçün verilən istehsal proqramı

C) Işin əməktutumluğunu müəyyən edən vaxt normaları, istehsal normaları

D) Müəssisənin iş rejimi və növbələrin saat hesabı ilə müddəti

E) Istehsal normalarının həqiqətdə nə dərəcədə yerinə yetirildiyi haqqındakı məlumat

507. Tətbiq dövrlərinə görə material sərfi noirmalarına hansı aid edilmir?

A) Rüblük

B) Illik

C) Fərdi

D) Aylıq

E) Operativ cari

508. Tətbiq miqyasından asılı olaraq material sərfi normələrına hansı aid edilir?

A) Aylıq


B) Illik

C) Rüblük

D) Toplu

E) Operativ cari

509. Normalaşdırma obyektindən asılı olaraq material sərfi normalarına hansı aid edilir?

A) Rüblük

B) Illik

C) Fərdi


D) Məmulat üzrə

E) Toplu


510. Hansı materialların qənaət edilməsinə xidmət etmir?

A) Avadanlıqlardan istifadənin yaxşılaşdırılması

B) Istehsal tullantılarının azaldılması

C) Istehsalın kimyalaşdırılması

D) Əvəzedici materiallardan istifadə E) İstehsalın həcminin artırılması

Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


10-nextmeeting---annual.html

10-noyabrya--14-00-16-30-.html

10-nzbatorqanlarinmqavllr.html

10-oktyabrya---den.html

10-ordinateur-et-internet.html