©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

B ÖLMƏ - B axiş Testlər /2905#01#Y15#01/Baxış t est : 2905#01#Y15#01


BÖLMƏ: 0501

Ad

0501Suallardan

9

Maksimal faiz9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Endokrin ferment xammalı hansı heyvanlardan yığılır? (Çəki: 1)

sağlam


xəstə 

bekonluq 

yağlı 

heç biri


Sual: Endokrin vəzilərindən nə hazırlanır? (Çəki: 1)

üzvi turşular 

qələvi 

qatqılar rəngləyicilər

dərmanlar 

Sual: Hipofiz vəzisi neçə paycıqdan ibarətdir? (Çəki: 1)

2

14

3

5Sual: Hipofiz vəzisindən nə alınır? (Çəki: 1)

tireodin hormonu 

pitutrin, prolaktin 

paratreokrin hormonu 

insulin 

pankreatin preparatı 

Sual: Pitutrin hansı vəzidən alınır? (Çəki: 1)

Hipofizdən 

Qalxanvari vəzidən 

Cüt qalxanvari vəzidən 

Mədəaltı vəzidən 

Böyrəküstü vəzidən

Sual: Endokrin vəziləri neçə üsulla konservləşdirilir? (Çəki: 1)

1

23

5

6Sual: Endokrin vəzisi ilə təmasda olan əşyalar hansı materiallardan hazırlanmalıdır? (Çəki: 1)

plastik 


şüşə 

polimer 


nikellənmişvə ya paslanmayan 

qızıl


Sual: Qaramalın şirdanının selikli qışasından nə hazırlanır? (Çəki: 1)

tireodin hormonu 

paratreokrin hormonu 

pepsin fermenti 

insulin , pankreatin preparatı 

adrenalin 

Sual: Öd nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

öd turşusundan və xolesterindən 

sudan

qələvidənturşudan 

karbohidratBÖLMƏ: 0502

Ad

0502Suallardan

12

Maksimal faiz12

Sualları qarışdırmaqSuallar təqdim etmək

100 %


Sual: Hipofiz nə vaxt çıxarılmalıdır? (Çəki: 1)

30 dəq sonra 

1-2 saatdan sonra 

1 gündən sonra 

o dəqiqə 

çıxarılmır

Sual: Qalxanvarı vəzi nə vaxt çıxarılmalıdır? (Çəki: 1)

30 dəq sonra 

1-2 saatdan sonra 

1 gündən sonra 

o dəqiqə 

çıxarılmır

Sual: 1-2 saatdan sonra hansi vəzi çıxarılmalıdır? (Çəki: 1)

Cüt qalxanvari vəzi 

Qalxanvari vəzi 

Hipofiz vəzi 

Mədəaltı vəzi 

Böyrəküstü vəzi

Sual: 30 dəqiqədən sonra hansi vəzi çıxarılmalıdır? (Çəki: 1)

Cütqalxanvari vəzi 

Qalxanvari vəzi 

Hipofiz vəzi 

Mədəaltı vəzi 

Böyrəküstü vəzi

Sual: Orqanizmdə fosfor və Ca mübadiləsini hansı vəzi tənzimləyir? (Çəki: 1)

Hipofiz vəzi 

Cütqalxanvari vəzidən 

Mədəaltı vəzidən 

Böyrəküstü vəzidən

Qalxanvari vəzi 

Sual: Təcili üsulla konservləşdirilmiş vəziləri soyuducuda saxladıqda temperatur neçə dərəcə 

olmalıdır? (Çəki: 1)

0°C 

10°C 


20°C 

30°C 


-50°C 

Sual: Donuzların mədəsindən nə hazırlanır? (Çəki: 1)

pitutrin,prolaktin 

tireodin hormonu pepsin fermenti 

paratreokrin hormonu 

insulin , pankreatin preparatı 

adrenalin 

Sual: Öddən nə istehsal edilir? (Çəki: 1)

 allaxol və xolenzin 

tireodin hormonu 

paratreokrin hormonu 

insulin , pankreatin preparatı 

adrenalin 

Sual: Ağ ciyərdən nə istehsal edilir? (Çəki: 1)

heparin


tireodin hormonu 

paratreokrin hormonu 

insulin , pankreatin preparatı 

adrenalin 

Sual: Şüşəvari cism inəyin nəyindən alınır? (Çəki: 1)

böyrəyindən 

gözündən 

ağ ciyərindən 

qara ciyərindən 

mədəaltı vəzisindən

Sual: Mədəaltı vəzidən nə alınır? (Çəki: 1)

insulin,pankreatin preparatı 

Tireodin hormonu 

pitutrin 

prolaktin 

paratreokrin 

Sual: Böyrəküstü vəzidən hansı hormon hazırlanır? (Çəki: 1)

adrenalin 

Tireodin hormonu 

pitutrin 

prolaktin 

paratreokrin BÖLMƏ: 0503

Ad

0503Suallardan

14

Maksimal faiz14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Prolaktin hansı vəzidən alınır? (Çəki: 1)

Hipofizdən

Qalxanvari vəzidən 

Cütqalxanvari vəzidən 

Mədəaltı vəzidən 

Böyrəküstü vəzidən

Sual: Qalxanvari vəzidən nə alınır? (Çəki: 1)

pitutrin, prolaktin 

Tireodin hormonu 

paratreokrin hormonu 

insulin

pankreatin preparatı Sual: Tireodin hormonu hansı vəzidən alınır? (Çəki: 1)

Hipofizdən 

Cütqalxanvari vəzidən 

Qalxanvari vəzidən 

Mədəaltı vəzidən 

Böyrəküstü vəzidən

Sual: Cütqalxanvari vəzidən nə hazırlanır? (Çəki: 1)

pitutrin,prolaktin 

Tireodin hormonu 

paratreokrin hormonu 

insulin

pankreatin preparatı Sual: Mədəaltı vəzidən nə alınır? (Çəki: 1)

pitutrin,prolaktin 

Tireodin hormonu 

paratreokrin hormonu 

insulin , pankreatin preparatı 

heç nə 


Sual: İnsulin preparatı hansı vəzidən alınır? (Çəki: 1)

hipofiz vəzi 

qalxanvari vəzi 

cütqalxanvari vəzidən 

mədəaltı vəzidən 

böyrəküstü vəzidən

Sual: Pankreatin preparatı hansı vəzidən alınır? (Çəki: 1)

hipofiz vəzi 

qalxanvari vəzi 

cütqalxanvari vəzidən 

böyrəküstü vəzidən

mədəaltı vəzidən 

Sual: Paratreokrin hormonu hansı vəzidən alınır? (Çəki: 1)

hipofiz vəzi 

qalxanvari vəzi 

cütqalxanvari vəzidən 

mədəaltı vəzidən 

böyrəküstü vəzidən

Sual: Böyrəküstü vəzidən hansı hormon hazırlanır? (Çəki: 1)

pitutrin,prolaktin 

tireodin hormonu 

paratreokrin hormonu 

insulin , pankreatin preparatı 

adrenalin 

Sual: Kortizon hormonu hansı vəzidən alınır? (Çəki: 1)

hipofiz vəzi 

qalxanvari vəzi 

cütqalxanvari vəzidən 

mədəaltı vəzidən 

böyrəküstü vəzidən

Sual: Adrenalın hansı vəzidən alınır? (Çəki: 1)

hipofiz vəzi 

qalxanvari vəzi 

cütqalxanvari vəzidən 

mədəaltı vəzidən 

böyrəküstü vəzidən

Sual: Hipofiz vəzisindən nə alınır? (Çəki: 1)

pitutrin,prolaktin 

Tireodin hormonu 

paratreokrin hormonu 

insulin 


pankreatin preparatı 

Sual: Qalxanvari vəzidən nə alınır? (Çəki: 1)

Tireodin hormonu 

pitutrin 

prolaktin 

paratreokrin 

insulin

Sual: Cütqalxanvari vəzisindən nə hazırlanır? (Çəki: 1)paratreokrin hormonu 

pitutrin 

prolaktin 

paratreokrin insulin

BÖLMƏ: 0601

Ad

0601Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Hansı məhsullara subməhsullar deyilir? (Çəki: 1)

qaramalın,davarın, donuzların və quşların emalından alınan heyvan orqanizminin daxili

qaramalın emalından alınan cəmdəyə

davarların emalından alınan daxili orqanlar

qaraciyər, ürək, cəmdək, ayaq və başa

heç biri


Sual: Əlavə ət məhsullarının hansı növləri var? 1.mal 2.qoyun 3.donuz 4.quş (Çəki: 1)

1; 3


1; 2; 3; 4

1;4


2; 3

1; 3; 4


Sual: Aşağıdakılardan hansı yeyinti subməhsullara aiddir? (Çəki: 1)

baş sümükləri, buynuz, buynuz özəyi, tənasül orqanları

ayaq, quyruq, mədə, qaraciyər,ağciyər,ürək

yelin, dalaq, diafraqma, böyreklər, mədə 

ağciyər, ürək, böyrəklər, dalaq,baş sümüyü

buynuz, baş sümükləri, ayaq, quyruq, yelin

Sual: Hansı subməhsullar sağlam heyvanlardan alınmalıdır? (Çəki: 1)

texniki məqsədlər üçün istifadə edilən

buynuz, qaraciyər, ürək

ancaq ürək

yelin, mədə, bağırsaq, baş sümüklər

yeyinti məqsədləri üçün istifadə edilən

Sual: Texnoloji prosesləri düzgun aparmaq üçün şərti olaraq subməhsullar neçə qrupa 

bölünür? (Çəki: 1)

4

8

62

7

BÖLMƏ: 0602

Ad

0602Suallardan

16

Maksimal faiz16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Hansı subməhsullar kəsimdən 3 saatdan sonra dərhal emal olunmalıdır? (Çəki: 1)

selikli subməhsullar

bütün subməhsullar 

ətli sümuklü

tüklü

yumşaq


Sual: Selikli subməhsullar kəsimdən neçə saat sonra dərhal emal olunmalıdır? (Çəki: 1)

8

73

10

9Sual: Hansı heyvan dilinin emal müddəti daha çoxdur? (Çəki: 1)

qoyun 


donuz

qoyun və donuz

mal dilləri

hər biri üçün emal müddəti eynidir

Sual: Hansı subməhsullar kəsimdən 7 saat sonra emal oluna bilər? (Çəki: 1)

selikli subməhsullardan başqa bütün subməhsullar

selikli

ancaq yumşaqtüklü və selikli

ətli – sümüklü və selikli

Sual: Selikli subməhsullardan başqa bütün subməhsullar kəsimdən neçə saat sonra emal oluna 

bilər? (Çəki: 1)

7

3

21

15

Sual: Texnoloji prosesləri düzgün aparmaq üçün şərti olaraq subməhsullar hansı qruplara bölünür? (Çəki: 1)

yumşaq ətli – sümüklü, selikli, tüklü

mal, donuz, qoyun, quş

yumşaq və tüklü 

mal və quş

I və II dərəcəli

Sual: Yumşaq subməhsullara hansılar aiddir? (Çəki: 1)

liver, böyrəklər, dalaq, ət kəsiyi, yelin, dil və beyin

baş ( dərisi, dölü və beyni çıxarılmış ) , ətli – sümüklü quyruq

işgənbə, qat – qat, qaramalın qursağı

qaramal ayaqları, qaramal dodaqları

ürək, diafraqma, baş qulaq, mədə

Sual: Selikli subməhsullara hansılar aiddir? (Çəki: 1)

işgənbə, qat – qat, qaramalin qurşağı, donuz mədəsi

liver, böyrəklər, dalaq, ət kəsiyi, yelin, dil və beyin

qaramal ayaqları, qaramal dodaqları

ürək, diafraqma, baş qulaq, mədə

baş ( dərisi, dili və beyni çıxarılmış ) ətli – sümüklü quyruq

Sual: Ətli – sümüklü subməhsullara hansılar aiddir? (Çəki: 1)

baş ( dərisi, dili və beyni çıxarılmış ) ətli – sümüklü quyruq

ürək, diafraqma, baş qulaq, mədə

işgənbə, qat – qat, qaramalin qurşağı, donuz mədəsi

qaramal ayaqları, qaramal dodaqları

liver, böyrəklər, dalaq, ət kəsiyi, yelin, dil və beyin

Sual: Tüklü subməhsullara hansılar aiddir? (Çəki: 1)

dili və beyni çıxarılmış donuz və qoyun başları,ayaq,qaramal dodaqları,donuz 

quyruğu,qulaq

qaramal ayaqları, qaramal dodaqları

liver, böyrəklər, dalaq, ət kəsiyi, yelin, dil və beyin

işgənbə, qat – qat, qaramalın qurşağı, donuz mədəsi

baş ( dərisi, dili və beyni çıxarılmış ) ətli – sümüklü quyruq

Sual: Liver, böyrəklər, dalaq, ət kəsiyi, yelin, dil və beyin hansı subməhsullara aiddir? (Çəki: 1)

yumşaq subməhsullara 

tüklü

selikli


ətli-sümüklü

tüklü-selikli

Sual: Baş ( dərisi, dili və beyni çıxarılmış ) ətli – sümüklü quyruq hansı subməhsullara aiddir? 

(Çəki: 1)

ətli-sümüklü

tüklü


tüklü-selikli

selikli


yumşaq subməhsullara

Sual: İşgənbə, qat – qat, qaramalın qurşağı, donuz mədəsi hansı subməhsullara aiddir? (Çəki: 

1)

selikli


ətli-sümüklü

tüklü- selikli

tüklü

yumşaq subməhsullaraSual: Dili və beyni çıxarılmış donuz və qoyun başları,ayaq,qaramal dodaqları,donuz 

quyruğu,qulaq hansı subməhsullara aiddir? (Çəki: 1)

tüklü

yumşaq subməhsullaratüklü- selikli

ətli-sümüklü

selikli

Sual: Yumşaq subməhsulları emal zamanı barabanlarda necə su ilə yuyulur? (Çəki: 1)soyuq su ilə

qaynar su ilə

ilıq su ilə

temperaturu 50dərəcə selsi olan su ilə

temperaturu 60-80 dərəcə selsi olan su ilə

Sual: Yumşaq subməhsullar yuyulduqdan sonra hansı texnoloji proses aparılır? 1.piysizləşdirilir 

2.tərkib hissələrinə bölünür 3.qablaşdırılır 4.markalanır (Çəki: 1)

1,2


2,3

1,4


2,4

1,3,4


BÖLMƏ: 0603

Ad

0603Suallardan

14

Maksimal faiz14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Qaraciyərin texnoloji emal prosesinin ardıcıllığını göstərin. 1.soyuducuya göndərirlər 

2.yuyurlar 3.pərdədən,limfatin düyünlərdən təmizləyirlər 4.piysizləşdirirlər (Çəki: 1)

3,4,2,1

2,3,4,1


3,2,4,1

4,2,3,1


4,1,3,2

Sual: Ağciyərin texnoloji emal prosesinin ardıcıllığını göstərin. 1.yuyurlar 2.2 hissəyə bölürlər 

3.soyuducuya yerləşdirirlər 4.piy və əzələ toxumasının qalıqlarını kəsirlər (Çəki: 1)

2,4,1,3


4,2,1,3

4,1,3,2

4,2,3,1


1,4,2,3

Sual: Traxeyadan ayrılmış ürəyin sonrakı emal proseslərini göstərin. 1.piyi kəsirlər 2.kisəsindən 

çıxarırlar 3.yarırlar 4.soyuducuya yerləşdirirlər 5.limfatik düyünlərdən təmizləyirlər (Çəki: 1)

1,2,5,4,3

2,1,4,3,5

5,1,3,4


2,3,4,5

1,2,3,4


Sual: Traxeyanın texnoloji emal prosesinin ardıcıllığını göstərin. 1.diafraqmanı kəsirlər 

2.yuyurlar 3.piyi ayırırlar 4.soyutmağa göndərirlər (Çəki: 1)

3,2,1,4

4,3,2,1


3,1,2,4

2,1,4,3


1,2,3,4

Sual: Diafraqma və ət kəsiklərinin texnoloji emal proseslərinin ardıcıllığını göstərin. 

1.piysizləşdirirlər 2.yuyurlar 3.başqa toxuma və çirkdən təmizləyirlər 4.soyudurlar (Çəki: 1)

1,2,3,4


2,1,3,4

3,1,4,2


4,2,1,3

1,3,2,4


Sual: Yelinin emal prosesinin texnoloji sxemini göstərin: (Çəki: 1)

hissələrə bölünür,yuyulur,soyudulur

hissələrə bölünür,yuyulur,qarmaqlardan asılır,piysizləşdirilir və soyudulur

yuyulur,piysızləşdirilir

toxumalardan təmizlənir,yuyulur,soyudulur

piysizləşdirilir və yuyulur

Sual: Əgər dil kolbasa və konserv istehsalında istifadə olunarsa,ondan hansı təbəqəni ayırmaq 

lazımdır? (Çəki: 1)

dilaltı əti

udlağı


dilaltı əti və udlağı

buynuzlaşmış selikli təbəqəni

heç birini

Sual: Mal dillərini neçə dəqiqə emal edirlər? (Çəki: 1)

3-4 dəq

1,5-2 dəq1-1,5 dəq

10-15 dəq

1-2 dəq 

Sual: Emal zamanı dili yumaq üçün suyun temperaturu neçə dərəcə olmalıdır? (Çəki: 1)

100-120 °C

100°C

70-80 °C


20-30°C

450-560 K

Sual: Tüklü subməhsullarının emal prosesinin ardıcıllığını göstərin. 1.isti suya salma 2.yuyulma 

3.tük qatının ayrılması 4.təkrar yuyulma 5.ütmə 6.yanmış hissələrin kəsilməsi (Çəki: 1)

2,1,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,5,6,4

2,1,5,3,4,6

2,1,3,5,6,4

Sual: Yumşaq subməhsulların emalı zamanı əvvəlcə hansı subməhsul ayrılır? (Çəki: 1)

qaraciyər

ağciyər


ürək

diafraqma

ağciyər və diafraqma

Sual: Qaramal və donuz böyrəklərinin texnoloji emal prosesi hansı variantda düzgün 

göstərilmişdir. (Çəki: 1)

piy kapsullarından ayrılır,pərdə çıxarılır,qan damarlarından və sidik yollarından təmizlənir 

və soyudulur.

başqa toxumalardan təmizlənir,yuyulur və soyudulur

Piy ayrılır,yuyulur və texniki məhsullar sexinə göndərilir

baytar müayinədən keçirilir,kisədən çıxarılır,yuyulur,soyudulur

heç biri

Sual: Tüklü subməhsullarının emalı zamanı temperaturları göstərilən temperatur rejimindən 

yüksək olarsa,onda (Çəki: 1)

zülallar pıxtalaşar,tükləri selikli təbəqədən ayırmaq mümkün olmaz.

tüklər asanlıqla təmizlənər

zülallarda heç bir dəyişiklik olmur

zülallar pıxtalaşır və tüklər asanlıqla təmizlənir

heç biri


Sual: Selikli subməhsullarının qaynara verilmə temperaturu nə qədər olmalıdır? (Çəki: 1)

65-68 S


30-40 S

80-100 S


50-58 S

10-15 S


BÖLMƏ: 0701

Ad

0701Suallardan

3


Maksimal faiz

3

Sualları qarışdırmaqSuallar təqdim etmək

100 %


Sual: Hansı qişa mikroblarla zəngindir? (Çəki: 1)

əzələ qışası 

selikli qişa 

heç biri 

dəri qatı 

piy qatı


Sual: Bağırsaqlar neçə üsulla konservləşdirilir? (Çəki: 1)

2

13

4

5Sual: İri buynuzlu heyvanların qida borusu hansı üsulla konservləşdirilir? (Çəki: 1)

duzlama 


quru duzlama 

yaş duzlama 

qurutma 

heç biri


BÖLMƏ: 0702

Ad

0702Suallardan

24

Maksimal faiz24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Cavan heyvanların komplektinə aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çəki: 1)

nazik bağırsaq 

sidik kisəsi 

qida borusu 

yalnız yoğun bağırsaq 

heç biri


Sual: Duzlama özü neçə üsulla aparılır? (Çəki: 1)

1

32

4

5Sual: Texnoloji emal zamanı bağırsaqlarda hansı qüsurlar əmələ gəlir? (Çəki: 1)

 məxmərək 

kiflənmə 

köpüklənmə 

çürümə 

paslanma


Sual: Texnoloji emal zamanı bağırsaqlarda hansı qüsurlar əmələ gəlir? (Çəki: 1)

turşuma 


məxmərək 

dəri qurdu 

kəsik,qırıq 

çürümə


Sual: Bağırsaqlarda saxlanma dövründə hansı qüsurlar əmələ gəlir? (Çəki: 1)

çirklənmə 

köpüklənmə 

paslanma 

kəsik 

qırıq


Sual: Saxlanma zamanı bağırsaqlarda yaranan qüsurlar hansılardır? (Çəki: 1)

çirklənmə 

köpüklənmə 

kəsik 


məxmərək 

qırıq


Sual: Duzlanma zamanı tərkibində Ca və Fe duzu qatışığı olan duzdan istifadə etdikdə nə baş 

verir? (Çəki: 1)

məxmərək 

kiflənmə 

turşuma 

çürümə 


paslanma

Sual: Quru bağırsaqları yüksək rütubətli otaqlarda saxladıqda nə baş verir? (Çəki: 1)

məxmərək 

kiflənmə 

turşuma 

çürümə 


paslanma

Sual: Zəif duzlanma zamanı bağırsaqlarda nə baş verir? (Çəki: 1)

köpüklənmə 

kiflənmə 

turşuma 

çürümə 


paslanma

Sual: Texnoloji emal zamanı bağırsaqlarda hansı qüsurlar əmələ gəlir? (Çəki: 1)

çirklənmə 

kiflənmə 

məxmərək 

çürümə 


paslanma

Sual: Bağırsaq qatları arasına hava düşdükdə hansı qüsur əmələ gəlir? (Çəki: 1)

çirklənmə 

kiflənmə 

turşuma 

köpüklənmə 

paslanma

Sual: Saxlanma zamanı bağırsaqlarda hansı qüsur əmələ gəlmir? (Çəki: 1)

məxmərək 

kiflənmə 

turşuma 

çürümə 


çirklənmə

Sual: Saxlanma zamanı bağırsaqlarda hansı qüsur əmələ gəlir? 1.məxmərək 2.paslanma 

3.turşuma 4.çürümə 5.çirklənmə 6.köpüklənmə (Çəki: 1)

1,4,6 


1,2,3,4 

1,5,6 


1,3,4,5,6 

4,5,6


Sual: Texnoloji emal zamanı bağırsaqlarda hansı qüsurlar əmələ gəlir? 1.çirklənmə 

3.məxmərək 5.turşuma 2.kəsik,qırıq 4.kiflənmə 6.köpüklənmə (Çəki: 1)

1,3,4 

1,2,3,5 


3,4,5 

1,2,6 


2,3,5,6

Sual: Saxlanma zamanı bağırsaqlarda hansı qüsur əmələ gəlmir? (Çəki: 1)

paslanma 

kəsik,qırıq 

turşuma 

çürümə 


kiflənmə

Sual: Bağırsaq kifayət qədər təmizlənmədikdə hansı qüsur əmələ gəlir? (Çəki: 1)

məxmərək 

paslanma turşuma 

çürümə


köpüklənmə

Sual: İstehsal emalından asılı olaraq bağırsaq xammalı hansı qruplara bölünür? 1.təzə xammal 

2.konservləşdirilmiş xammal 3.bağırsaq yarımfabrikatları (Çəki: 1)

1,2 ,3


1 ,3

1,2


2,3 

yalnız 3


Sual: Təzə xammala hansı bağırsaqlar daxildir? (Çəki: 1)

təmizlənmiş və yuyulmuş bağirsaqlar

duzlanmış və ya duzlanmış-təmizlənmiş bağırsaqlar 

təmizlənmiş,konservləşmiş,lakin çeşidlərə ayrılmamış bağırsaqlar

boşalmamış və piydən təmizlənməmiş

qaplaşdırılmış bağırsaqlar

Sual: Konservləşmiş xammala hansı bağırsaq xammalı daxildir? (Çəki: 1)

duzlanmış və ya duzlanmış-təmizlənmiş bağırsaqlar

təmizlənmiş və yuyulmuş bağirsaqlar

boşalmamış və piydən təmizlənməmiş

qaplaşdırılmış bağırsaqlar

təmizlənmiş,konservləşmiş,lakin çeşidlərə ayrılmamış bağırsaqlar

Sual: Bağırsaq yarımfabrikatlarına hansı bağırsaq xammalı daxildir? (Çəki: 1)

təmizlənmiş,konservləşmiş,lakin çeşidlərə ayrılmamış bağırsaqlar

duzlanmış və ya duzlanmış-təmizlənmiş bağırsaqlar

təmizlənmiş və yuyulmuş bağirsaqlar

qaplaşdırılmış bağırsaqlar

boşalmamış və piydən təmizlənməmiş

Sual: Bağırsaqların keyfiyyəti hansı amillərdən asılıdır? 1.heyvanın 

cinsindən,yaşından,köklüyündən 2.vaxtında emalından 3.saxlanmasından 4.əmələ gələn 

qüsurlardan (Çəki: 1)

hamısı


yalnız 1

1,3


2,4

1,4


Sual: Təmizlənmiş bağırsaqları 20-50 dəqiqə ərzində soyuq su çənlərində nə üçün soyudurlar? 

(Çəki: 1)

ferment və mikroorqanizmlərin təsirini dayandırmaq üçün 

fermentləri aktivləşdirmək üçün

yenidən təmizləmək üçün 

möhtəviyatdan təmizlənməsi üçün 

fermentləri aktivləşdirmək üçün və mikroorqanizmləri məhv etmək üçün

Sual: Soyutduqdan sonra bağırsaqları hansı texnoloji emaldan keçirirlər? (Çəki: 1)

çeşidlənmə və dəstələnmə

konservləşdirilmə

duzlanma


yağdan təmizlənməsi

qurutma


Sual: Bağırsaqların çeşidlənməsi onların hansı göstəricilərinə görə aparılır? (Çəki: 1)

keyfiyyət və ölçülərinə

yağlılıq dərəcəsinə

heyvanın növünə

heyvanın yaşına

qüsurlarına 


?


apokalipsis-ilii.html

apokalypsis-jsu-christu-13.html

apokalypsis-jsu-christu-18.html

apokalypsis-jsu-christu-22.html

apokalypsis-jsu-christu-3.html